група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Споделят ли организациите на гражданското общество (ОГО) във Франция, Германия, Италия, Гърция, Унгария и Полша общо разбиране за ценностите демокрация, правова държава и солидарност?

Новото проучване „Намиране на нов консенсус относно ценностите на европейското гражданско общество и тяхната оценка“, извършено от Центъра за европейска политика (EPC) за ЕИСК по искане на група „Многообразие Европа“ на ЕИСК, показва, че ОГО в проучваните държави се стремят към сближаване в своите определения за тези ценности, въпреки че тълкуванията на солидарността са по-разнообразни, отколкото тези на демокрацията и правовата държава.

Проучването разкрива също така, че ОГО признават решаващата роля, която гражданският сектор играе за утвърждаването на тези ценности. ОГО, обаче, са изправени пред различни предизвикателства, свързани по-специално с ограничения достъп до финансиране, технологичната промяна и смяната на поколенията и преди всичко, с неблагоприятната политическа среда. Самото правителство и гражданското общество са все по-раздирани от противоречия, по-политически и по-малко отворени за компромис във всички проучени държави. Виждането на ОГО от Южна и Източна Европа за ценностите и бъдещата си перспектива е по-малко позитивно отколкото това на ОГО от Западна Европа.

Според проучването в бъдеще ще се изискват сътрудничество и иновации както от гражданското общество, така и от правителствата на всички равнища, за да могат организациите на гражданското общество да продължат да защитават ценностите на Европейския съюз.

На 2 септември председателят на група „Многообразие Европа“ на ЕИСК Арно Мецлер представи проучването заедно с Корина Стратулат, старши политически анализатор от Центъра за европейска политика, и Пол Бучър, политически анализатор – двама от авторите на проучването, по време на дистанционно проведено медийно събитие.

Разгледайте уебстраницата на ЕИСК, за да научите повече за предложенията и препоръките от самите ОГО и от изследователския екип, представен в проучването. Проучването и неговото резюме, както и свързано с него съобщение за медиите са достъпни онлайн.