EESK:s arbetsgivargrupp efterlyser en rättsakt om digitalisering på landsbygden

Av Arbetsgivargruppen vid EESK

Vid sitt extra sammanträde i juli uppmanade Arbetsgivargruppen kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk, Janusz Wojciechowski, att lägga fram en rättsakt om digitalisering på landsbygden.

Rättsakten kunde underlätta utbyggnaden av digital teknik inom jordbruket och på landsbygden och därmed förbättra den gemensamma jordbrukspolitikens genomslag och stödja strategier som EU:s gröna giv och Från jord till bord.

”Krisen i anslutning till covid-19 har visat att det är nödvändigt att överbrygga klyftan mellan stad och landsbygd ifall vi vill att digitaliseringen ska leda till en verklig hävstångseffekt för hållbar utveckling över hela kontinenten. Utbyggnaden av fiber- och 5G-infrastruktur är viktigt både i städer och på landsbygden”, menade vice ordföranden för Arbetsgivargruppen, Arnold Puech d’Alissac. ”Men den gemensamma jordbrukspolitiken kan inte finansiera alla behov i landsbygdsområden, till exempel behovet av digitalisering. Andra budgetar måste komma till undsättning för att inte utarma den gemensamma jordbrukspolitiken”, tillade han. ”De nationella planerna för återhämtning och resiliens kan bidra till att överbrygga klyftan, men det behövs en mer strukturerad plan”, sammanfattade han.

Kommissionsledamoten sade att digitaliseringen står högt på kommissionens dagordning, vilket återspeglas såväl i den övergripande ambitionen för den digitala eran som i ett förslag som nyligen lades fram om en kompass för det digitala årtiondet.

”Digitaliseringen inom jordbruket och på landsbygden kan betraktas som behjälplig inte bara för att förstärka konkurrenskraften inom sektorn och i landsbygdsområden, men även för att bidra till en rad politiska mål i anslutning till hållbarhet. Detta inbegriper givetvis miljömässig och socioekonomisk hållbarhet”, sade kommissionsledamoten med hänvisning till hur digital teknik kan ställa om jordbruket genom att hjälpa jordbrukare att arbeta på ett mer inriktat, effektivt och hållbart sätt, till exempel när det gäller användningen av näringsämnen och genom skräddarsydda åtgärder för djurs välbefinnande.

Landsbygden i Europa måste spela en grundläggande roll när det gäller behovet av social sammanhållning och hållbarhet i pandemins kölvatten, i enlighet med de strategier som har lagts fram av Europeiska kommissionen (klimatförändring, EU:s gröna giv, Från jord till bord, biologisk mångfald) och i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Den jordbruksbaserade livsmedelssektorn är motorn i den europeiska ekonomin. EU har 294 000 företag inom denna sektor, som genererar en omsättning på 1 192 miljarder euro och sysselsätter 4,72 miljoner personer, vilket gör den till den största tillverkningssektorn i EU. Den jordbruksbaserade livsmedelssektorn gynnas också av ett överskott i utrikeshandeln till ett värde av 36 miljarder euro.

”Vid EESK har vi värnat om de betydande möjligheterna till nytänkande, förutsatt att tillräckliga resurser anslås för investeringar i infrastruktur och digitalisering. Jordbrukarna i Europa är redo att engagera sig för omställningarna, men de kommer inte att klara av det om de inte erbjuds lämpliga incitament, likvärdiga förutsättningar som för importerade produkter och stöd för ökad resiliens”, menade ordföranden för Arbetsgivargruppen, Stefano Mallia.

Allmänt taget är digitaliseringen en viktig faktor för att yngre generationer – inklusive unga jordbrukare och andra företagare – ska bo kvar på landsbygden. ”Vi måste tillsammans vidta de åtgärder som är aktuella under de närmaste åren. I egenskap av arbetsgivare och företagare kommer ert ledarskap och era initiativ att visa sig vara ovärderliga på den väg vi slår in på. Jag ser fram emot ett nära samarbete med er, och jag är övertygad om att vi kan nå vårt gemensamma mål för ett välmående och hållbart Europa”, tillade kommissionsledamoten.

Du kan följa med hela mötet med kommissionsledamot Janusz Wojciechowski här: https://www.youtube.com/watch?v=nAPQvk8wGXE (dv/kr)