Skupina Zaměstnavatelé v EHSV vyzývá k vypracování aktu o digitálním venkově

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé vyzvala na své mimořádné schůzi v červenci evropského komisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského, aby předložil návrh aktu o digitálním venkově.

Tento akt by usnadnil zavádění digitálních technologií v zemědělství a ve venkovských oblastech, čímž by zlepšil účinnost společné zemědělské politiky a podpořil by strategii související se Zelenou dohodou pro Evropu a strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

„Koronavirová krize ukázala, že je zásadně důležité překonat digitální propast mezi městy a venkovem, přejeme-li si, aby měla digitalizace skutečný pákový efekt pro udržitelný rozvoj na celém kontinentu. Zavádění technologie optického vlákna a 5G je stejně stěžejní ve městech jako ve venkovských oblastech,“ uvedl místopředseda skupiny Zaměstnavatelé Arnold Puech d'Alissac. „Ze SZP však nelze financovat vše, co venkovské oblasti potřebují, což zahrnuje i digitalizaci. Aby se rozpočet SZP nevyčerpal, je třeba využít pomoci jiných finančních prostředků,“ dodal. „Národní plány pro oživení a odolnost mohou k překlenutí této propasti přispět, ale potřebujeme strukturovanější plán,“ připomněl.

Evropský komisař uvedl, že digitalizace zaujímá v agendě Komise čelní místo a je součástí jak jejího hlavního cíle pro digitální věk, tak nedávného návrhu kompasu pro digitální dekádu.

„Digitalizaci v zemědělství a ve venkovských oblastech lze považovat za nástroj, jenž nejen posílí konkurenceschopnost tohoto odvětví a venkovských komunit, ale také přispěje k několika cílům politik, které souvisejí s udržitelností. Tím samozřejmě myslím i environmentální a socioekonomickou udržitelnost,“ prohlásil komisař a poukázal na to, jaké změny mohou digitální technologie vyvolat v zemědělství tím, že zemědělcům pomohou, aby pracovali přesněji, efektivněji a udržitelněji, například při používání živin a prostřednictvím individuálně uzpůsobených opatření zaměřených na dobré životní podmínky zvířat.

Evropské venkovské oblasti musí hrát v tomto novém požadavku na sociální soudržnost a udržitelnost, který byl formulován po pandemii, zásadní úlohu, a to v souladu se strategiemi, které navrhla Evropská komise (jako je strategie v oblasti změny klimatu, Zelená dohoda pro Evropu, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ či strategie v oblasti biologické rozmanitosti), i s cíli udržitelného rozvoje OSN. Zemědělsko-potravinářské odvětví je motorem evropského hospodářství. V EU existuje 294 000 zemědělsko-potravinářských podniků, které vytvářejí obrat ve výši 1,192 miliardy EUR a zaměstnávají 4,72 milionu osob, čímž tvoří největší výrobní odvětví v EU. Zemědělsko-potravinářské odvětví rovněž vykazuje přebytek zahraničního obchodu ve výši 36 miliard EUR.

„V EHSV hájíme obrovský inovační potenciál tohoto odvětví, jehož může být dosaženo za podmínky, že budou vynaloženy dostatečné prostředky na infrastrukturu a digitalizaci. Evropští zemědělci jsou odhodláni se na této transformaci podílet, což však nebude možné bez vhodných pobídek, rovných podmínek vůči dováženým výrobkům a bez podpory odolnosti,“ uvedl předseda skupiny Zaměstnavatelé Stefano Mallia.

Digitalizace je celkově důležitým faktorem, díky němuž mladé generace zůstávají ve venkovských oblastech, včetně mladých zemědělců a jiných podnikatelů. „Kroky, které podnikneme v nadcházejících letech, musíme učinit společně. Vedení a iniciativy, které budou vycházet od vás jako zaměstnavatelů a podnikatelů, budou pro naše úsilí znamenat neocenitelný přínos. Těším se na naši úzkou spolupráci a pevně věřím, že můžeme dosáhnout prosperující a udržitelné Evropy, která je naším společným cílem,“ dodal komisař.

Úplný videozáznam setkání s komisařem Wojciechowským je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=nAPQvk8wGXE (dv/kr)