Vid sin plenarsession i mars antog EESK ett yttrande om det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda. Kommittén välkomnar kommissionens nya förslag, där man tar hänsyn till de frågor som lyfts fram i tidigare EESK-yttranden.

Som en kommentar till antagandet av dokumentet konstaterade föredraganden Mordechaj Martin Salamon att EESK helhjärtat välkomnar EU:s strategi att främja renovering av i synnerhet de byggnader som har sämst prestanda och att föra in unionen på vägen mot uppvärmning och kylning utan fossila bränslen. Föredraganden framhöll att åtgärder på EU-nivå är mer ändamålsenliga när det gäller att påskynda den omställning som krävs.

Det uppdaterade direktivet om byggnaders energiprestanda syftar till att bidra till att skapa en energieffektiv, högkvalitativ och fossilfri bebyggd miljö. I direktivet tillhandahålls verktyg för att åtgärda energifattigdom och ta itu med den strukturella bristen på långsiktiga investeringar inom byggområdet.

De kraftiga energiprisökningarna på senare tid och utsikterna till höga priser åtminstone på medellång sikt har visat att det är viktigare än någonsin att införa en strategi för att minska och utrota energifattigdomen. 

Under 2018 kunde 6,8 % av befolkningen i EU (ca 30,3 miljoner människor) inte betala sina hushållsräkningar och riskerade därmed ett avbrott i försörjningen, och den senaste tidens utveckling har förvärrat detta problem. 

För att säkerställa anständiga och hälsosamma bostäder för alla till överkomliga priser bör EU genomföra långsiktiga åtgärder för att förbättra byggnaders energieffektivitet, inbegripet säker asbestsanering. Detta är särskilt angeläget eftersom uppvärmning och kylning som genereras av fossila bränslen kommer att bli dyrare i och med de ökande kostnaderna för utsläppsrätter från EU:s utsläppshandelssystem. (mp)