V stanovisku prijatom na júlovom plenárnom zasadnutí EHSV vyzýva EÚ, aby zaujala komplexný prístup k politikám v oblasti surovín. Navrhuje sa v ňom rozšírenie zoznamov kritických materiálov, zabezpečenie spravodlivých cien energie, zjednodušenie povoľovacích postupov, uprednostňovanie recyklácie a podpora budovania kapacít v politikách EÚ v oblasti surovín.

V súčasnosti v oblasti celosvetových dodávok kritických surovín dominuje Čína. Európa produkuje len menej ako 5 % svetových nerastných surovín. Keďže sa očakáva, že do roku 2060 vzrastie dopyt po globálnych surovinách dvojnásobne, je nutné konať.

Na riešenie týchto výziev EHSV odporúča rozšíriť zoznam kritických surovín tak, aby zahŕňal tie, ktoré sú nevyhnutné pre ekologické a udržateľné technológie, čo umožní cielené politiky a investície. Tiež sa zasadzuje za spravodlivé ceny energie, finančnú podporu, zjednodušené povoľovacie postupy a partnerstvá s inými krajinami s cieľom zvýšiť bezpečnosť zdrojov a podporiť zelenú transformáciu EÚ.

Spravodajca pre stanovisko EHSV Maurizio Mensi zdôraznil, že v právnych predpisoch o odpade je potrebné uprednostniť zhodnocovanie a opätovné použitie surovín ako spôsob zníženia závislosti od primárnych zdrojov a stimulovať hospodársky rast. Výbor však varuje, že je dôležité nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou zdrojov a environmentálnymi aspektmi, aby bolo možné dosiahnuť súlad s cieľmi EÚ v oblasti udržateľnosti.

Spoluspravodajca EHSV Michal Pintér sa vyslovil za budovanie kapacít v ťažobnom priemysle v celej EÚ. V stanovisku sa vyzýva, aby sa kládol dôraz na rozvoj ľudského kapitálu v ťažobnom priemysle a rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie súčasnej pracovnej sily v snahe podporiť odolné odvetvie surovín.

Spoločným riešením týchto aspektov môže EÚ úspešne prejsť na ekologické hospodárstvo, čím sa položia základy odolného, udržateľného a globálne konkurencieschopného odvetvia surovín. (gb)