I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i juli uppmanar EESK EU att anta en övergripande strategi för råvarupolitiken. Kommittén föreslår att förteckningen över kritiska råvaror utvidgas samt att man säkerställer rättvisa energipriser, förenklar tillståndsgivning, prioriterar återvinning och främjar kapacitetsuppbyggnad i EU:s råvarupolitik.

Kina dominerar för närvarande det globala utbudet av kritiska råvaror, medan Europa producerar mindre än 5 % av världens mineralråvaror. Med tanke på att efterfrågan på råvaror förväntas fördubblas globalt fram till 2060 är det nödvändigt att vidta åtgärder.

För att ta itu med dessa utmaningar rekommenderar EESK att förteckningen över kritiska råvaror utvidgas så att den omfattar råvaror som är viktiga inom grön och hållbar teknik och därmed öppnar för riktade politiska åtgärder och investeringar. Med målet att förbättra resurstryggheten och driva på EU:s gröna omställning förespråkar kommittén dessutom rättvisa energipriser, ekonomiskt stöd, förenklade tillståndsförfaranden samt partnerskap med andra länder.

EESK:s föredragande för yttrandet, Maurizio Mensi, underströk att man i avfallslagstiftningen måste prioritera återvinning och återanvändning av råvaror som ett medel för att minska beroendet av primära råvarukällor och stimulera ekonomisk tillväxt. Kommittén vill dock uppmärksamma betydelsen av att väga resurstryggheten mot miljöhänsyn för att uppnå överensstämmelse med EU:s hållbarhetsmål.

EESK:s medföredragande Michal Pintér förespråkade en EU-omfattande kapacitetsuppbyggnad inom utvinningsindustrin. I yttrandet föreslås en inriktning på personalutveckling inom utvinningsindustrin och på att omskola och fortbilda befintlig arbetskraft i syfte att främja råvarusektorns tålighet.

Genom att behandla dessa aspekter på ett samlat sätt kan EU framgångsrikt ställa om till en grön ekonomi och lägga grunden för en motståndskraftig, hållbar och globalt konkurrenskraftig råvarusektor. (gb)