Osoby LGBTIQ sú v celej Európe diskriminované, čo má nepriaznivý vplyv na ich výsledky vo vzdelávaní, pracovné vyhliadky, kvalitu života a dokonca uplatňovanie ich základných práv, ako je sloboda pohybu v rámci EÚ.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na riešenie tejto situácie v stanovisku prijatom na aprílovom plenárnom zasadnutí navrhuje nediskriminačné vymedzenie pojmu „rodina“ na úrovni EÚ.

V stanovisku víta stratégiu pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025, ktorú prijala Európska komisia a ktorej cieľom je znížiť diskrimináciu a zaručiť bezpečnosť a základné práva týchto osôb v EÚ prijatím legislatívnych opatrení na európskej úrovni.

Spravodajca stanoviska Ionut Sibian poukázal na aktuálnosť stratégie a privítal odvahu Európskej komisie pri prijímaní tejto stratégie „v kontexte, v ktorom sa v celej Európe rozmáha homofóbia a transfóbia“.

V prijatom texte sa vyzýva na prijatie definície pojmu „rodina“, ktorú by uznali všetky členské štáty, s cieľom zaručiť dodržiavanie práv „dúhových rodín“ v celej EÚ, najmä v cezhraničných situáciách. EHSV zároveň vyzýva Európsku úniu, aby určila smerovanie aktívnych politík zamestnanosti, aby členské štáty a štátne orgány vytvorili národné plány zamestnanosti s konkrétnymi opatreniami pre LGBTIQ osoby, a žiada zákaz takzvaných postupov konverznej terapie vo všetkých členských štátoch. (dgf)