Överallt i Europa utsätts hbtqi-personer för diskriminering som påverkar deras utbildningsresultat, sysselsättningsmöjligheter, välbefinnande och till och med deras grundläggande rättigheter, t.ex. den fria rörligheten inom EU.

I syfte att ta itu med denna situation föreslår Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i april att man inför en icke-diskriminerande bestämmelse om begreppet ”familj” på EU-nivå.

I yttrandet välkomnas den jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025 som har antagits av Europeiska kommissionen och som syftar till att minska diskrimineringen av och säkerställa trygghet och grundläggande rättigheter för hbti-personer i hela EU genom antagandet av lagstiftningsåtgärder på EU-nivå.

Föredraganden för yttrandet, Ionuț Sibian, lyfte fram strategins aktualitet och välkomnade Europeiska kommissionens mod att anta strategin ”i en kontext av ökande homofobi och transfobi runtom i Europa”.

I den antagna texten förespråkas en definition av begreppet ”familj” som erkänns av samtliga medlemsstater i EU i syfte att säkerställa att rättigheterna för så kallade ”regnbågsfamiljer” respekteras överallt i EU, i synnerhet i gränsöverskridande fall. EESK uppmanar också EU att fastställa handlingslinjer för en aktiv sysselsättningspolitik för att förmå medlemsstaterna att utarbeta nationella sysselsättningsplaner som omfattar särskilda åtgärder för hbtqi-personer, och uppmanar alla medlemsstater att förbjuda så kallade omvandlingsmetoder och -terapier. (dgf)