Danko Relić, członek Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie i sprawozdawca opinii SOC/720

By stworzyć mocne i odporne systemy opieki i służby zdrowia w Unii Europejskiej, potrzebna jest wykształcona, wykwalifikowana i zmotywowana siła robocza. Konieczne są systemy opieki i służby zdrowia nastawione na ludzi, ich prawa i potrzeby.

Oznacza to również, że obywatele powinni brać udział we wszystkich istotnych dyskusjach, konsultacjach i decyzjach. Po spełnieniu tych warunków będziemy w stanie zapewnić wszystkim ukierunkowane na człowieka zabezpieczenie zdrowotne oraz prawo do zdrowia, zgodnie z zaleceniami Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Tylko w ten sposób uda się zadbać o to, by wszystkie Europejki i wszyscy Europejczycy mieli równy i trwały dostęp do przystępnej cenowo wysokiej jakości opieki zdrowotnej o charakterze leczniczym i profilaktycznym.

W niedawno przyjętej opinii z inicjatywy własnej „Strategia dotycząca pracowników sektora zdrowia i strategia w dziedzinie opieki” (SOC/720) EKES apeluje o ustanowienie europejskich służb monitorowania siły roboczej w sektorze zdrowia, które pomagałyby państwom członkowskim w tworzeniu i utrzymywaniu struktur planowania oraz w koordynacji transgranicznych aspektów planowania. Byłoby to także związane z prawem pracowników sektora zdrowia i opieki do swobodnego przemieszczania się. Komitet proponuje aktualizację planu działania dotyczącego pracowników sektorów opieki i zdrowia w Unii Europejskiej, w tym zintegrowane planowanie i prognozowanie w tym zakresie oraz odświeżanie umiejętności zawodowych pracowników sektora zdrowia i opieki długoterminowej, zwłaszcza pod kątem możliwości oferowanych przez cyfryzację.

Więcej informacji o opinii SOC/720 można znaleźć na stronie: https://europa.eu/!9YgygW.