от Данко Релич, член на ЕИСК в групата на организациите на гражданското общество и докладчик по становище SOC/720

За да изградим силни и издържливи системи за здравеопазване и грижи в Европейския съюз, се нуждаем от образована, квалифицирана и мотивирана работна сила. Необходими са ни системи за здравеопазване и грижи, насочени към хората, техните права и нужди.

Това означава също така, че хората следва да участват във всички съответни дискусии, консултации и решения. Ако тези условия бъдат изпълнени, ще можем да постигнем ориентирано към човека здравно осигуряване за всички и „право на здраве“, както се препоръчва от Конференцията за бъдещето на Европа. Само по този начин ще можем да гарантираме, че всички европейци имат равен и устойчив достъп до финансово достъпно, превантивно, лечебно и висококачествено здравеопазване.

В приетото неотдавна становище по собствена инициатива относно Стратегия за бъдещето на Европа относно работната сила в областта на здравеопазването и полагането на грижи (SOC/720) ЕИСК призовава за създаването на европейска служба за наблюдение на работната сила в здравеопазването, която да помага на държавите членки да създадат и поддържат структури за планиране и да координират трансграничните аспекти на планирането. Това ще бъде свързано с правото на свободно движение на здравните работници и работниците, полагащи грижи. Комитетът предлага и актуализиране на плана за действие за работната сила в областта на здравеопазването и грижите в Европейския съюз, включително интегрирано планиране и прогнозиране на работната сила в здравния сектор и актуализиране на уменията на работната сила в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, по-специално по отношение на възможностите, предлагани от цифровизацията.

Повече информация за становището SOC/720 можете да намерите на https://europa.eu/!9YgygW