Komitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma liige ja arvamuse SOC/720 raportöör Danko Relić

Tugevate ja vastupidavate hooldus- ja tervishoiusüsteemide arendamiseks on tarvis haritud, kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõudu. Vajame hooldus- ja tervishoiusüsteeme, mille keskmes on inimesed, nende õigused ja vajadused.

See tähendab ka seda, et inimesed peaksid osalema kõigis asjakohastes aruteludes, konsultatsioonides ja otsustes. Kui need tingimused on täidetud, on meil võimalik saavutada inimkeskne tervisekindlustus kõigile ja „õigus tervisele“, nagu soovitati Euroopa tuleviku konverentsil. Just sel viisil suudame tagada, et kõigil eurooplastel oleks võrdne ja jätkusuutlik juurdepääs taskukohastele, ennetavatele, ravivatele ja kvaliteetsetele tervishoiuteenustele.

Komitee kutsub hiljuti vastu võetud omaalgatuslikus arvamuses „Tervishoiutöötajate ja hoolduse strateegia Euroopa tuleviku jaoks“ (SOC/720) üles looma Euroopa tervishoiupersonali järelevalveteenistust, et aidata liikmesriikidel luua ja säilitada planeerimisstruktuure ning koordineerida planeerimise piiriüleseid aspekte. See oleks seotud tervishoiu- ja hooldustöötajate vaba liikumise õigusega. Komitee teeb ettepaneku ajakohastada Euroopa Liidu tervishoiu- ja hooldustöötajate tegevuskava, sh integreeritud planeerimine ja prognoosimine ning tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse töötajate oskuste ajakohastamine eelkõige digiteerimisega kaasnevate võimaluste põhjal.

Lähemalt arvamuse SOC/720 kohta: https://europa.eu/!9YgygW