Transformacja ekologiczna to nie pustosłowie z zakresu nauki, lecz kwestia przetrwania

Podczas konferencji na temat geopolityki Zielonego Ładu zorganizowanej przez EKES wspólnie z Siecią Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN) podkreślono różnorodne skutki geopolityczne Zielonego Ładu zarówno dla Europy, jak i dla całego świata. EKES jest gotów wziąć udział w tym procesie, dążąc do zapewnienia prawdziwej współodpowiedzialności społeczeństwa obywatelskiego za Europejski Zielony Ład.

Według opublikowanego w październiku 2021 r. sprawozdania w sprawie rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji emisji nieomal 30 lat po Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu znacząco wzrosły szkodliwe dla klimatu emisje.

Christa Schweng, przewodnicząca EKES-u, zaznaczyła: „Dlatego też transformacja ekologiczna jest kwestią przetrwania Europy i całego świata. Kluczową rolę w tym zakresie może odegrać zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Nie powinniśmy zapominać o tym, że pomyślna transformacja ekologiczna wymaga przede wszystkim poparcia ze strony obywatelek i obywateli.”

Komisarz ds. energii Kadri Simson dodała: „Zmienią się nasze stosunki z partnerami. Jeśli mamy pokonać kryzys klimatyczny, wszyscy musimy wnieść swoją cegiełkę. Nowy system energetyczny przyniesie ze sobą nowe relacje.”

Barbara Pompili, francuska minister ds. transformacji ekologicznej, odnotowała, że Zielony Ład i transformacja ekologiczna odbiją się drastycznie na stosunkach międzynarodowych. Europa musi przyjąć jak najambitniejsze podejście do obniżenia emisji, chroniąc i odbudowując różnorodność biologiczną oraz zwalczając zanieczyszczenie. Solidarność ma zasadnicze znaczenie dla urzeczywistnienia Zielonego Ładu i prawdziwie sprawiedliwej transformacji. W centrum uwagi powinna znaleźć się zielona transformacja sektora energetycznego, a działania geopolityczne UE powinny przyczynić się do zmniejszenia zmienności cen energii, obniżając ryzyko związane z propagowaniem i zwiększaniem wykorzystania czystej energii. Otwarta strategiczna autonomia wymaga nowych łańcuchów wartości, w których wszystkim zmianom muszą towarzyszyć wysokiej jakości lokalne miejsca pracy i korzyści dla społeczności lokalnych. (at)