Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība visā pasaulē: cīņa pret piespiedu darbu un darba apstākļu uzlabošana Eiropas piegādes ķēdēs

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

EESK Darba ņēmēju grupa stingri atbalsta Komisijas centienus sekmēt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, taču pauž bažas par to, ka pašreizējo priekšlikumu nepilnības var kavēt optimālu īstenošanu.

Piespiedu darbs daudziem eiropiešiem var šķist tāla problēma, taču patiesībā jautājums ir daudz mazāk attālināts, nekā šķiet. Ir konstatēts, ka daudzas ikdienas preces, sākot no apģērba līdz viedtālruņiem, satur materiālus, kas ražoti, izmantojot piespiedu darbu.
Centieni samazināt un novērst moderno verdzību ir sekmējuši to, ka piespiedu darbā iesaistīto skaits ir pastāvīgi samazinājies. Tomēr 2016. gadā šī tendence atkal pavērsās pretējā virzienā.

Starptautiskā Darba organizācija (SDO) lēš, ka 2021. gadā piespiedu darbā strādāja 28 miljoni cilvēku, kas ir par 10 miljoniem vairāk nekā 2016. gadā.  Bērnu darbā iesaistīto bērnu skaits vecumā no 5 līdz 17 gadiem tajā pašā laikposmā palielinājās par vairāk nekā 8 miljoniem, sasniedzot 160 miljonus.

Eiropas Savienība ir centusies izmantot tirdzniecības politiku, lai apkarotu mūsdienu verdzību ārvalstīs. Šie centieni ir nesuši rezultātus. Pateicoties darbam, ko kopīgi veica ES, ASV, Vācija, Šveice un SDO, šā gada sākumā SDO pasludināja Uzbekistānu par brīvu no bērnu darba un piespiedu darba.

Nesen ES apsvēra iespēju stiprināt instrumentus, ko tā izmanto, lai apkarotu darbaspēka ekspluatāciju ārzemēs. Komisija februārī nāca klajā ar paziņojumu par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē, kurā atkārtoti tika apstiprināta Eiropas apņemšanās atbalstīt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību gan Savienībā, gan ārvalstīs. Paziņojumā arī izklāstītas jomas, kurām Komisija plāno pievērsties, stiprinot gaidāmos un esošos instrumentus. Ierosinātā direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju noteiktu pienākumu lieliem darba devējiem novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēktiesībām savā piegādes ķēdē. Turklāt savā runā par stāvokli Savienībā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja par priekšlikumu aizliegt ES tirgū ievest preces, kas ražotas, izmantojot piespiedu darbu.

Mēs turpinām stingri atbalstīt Komisijas centienus sekmēt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību. Tomēr esam nobažījušies par to, ka nepilnības pašreizējos priekšlikumos var kavēt optimālu īstenošanu. Daudzi MVU nesasniegs darbinieku vai neto apgrozījuma robežvērtību, kas tos iekļautu šo tiesību aktu darbības jomā. Neskaidras terminoloģijas izmantošana direktīvā apdraud tās iedarbību, un tā ir jāprecizē. Nespēja kodificēt sociālā dialoga struktūras rada risku, ka darba ņēmēji kā efektīvs pārraudzības instruments tiks izslēgti. Eiropas centieni uzlabot darba standartus visā pasaulē ir nepārprotami pozitīvi, taču vēl nav skaidrs, vai tās priekšlikumi tiks pienācīgi īstenoti. (lc)