Nelikumīgi iegūti līdzekļi: jauna ES direktīva palīdzēs apkarot organizēto noziedzību

EESK decembra plenārsesijā tika atzinīgi novērtēts Komisijas priekšlikums direktīvai par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju. Šāda direktīva ir svarīgs solis cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu Eiropas Savienībā. Neraugoties uz vispārējiem uzlabojumiem dažās dalībvalstīs, tādu noziedzīgi iegūto līdzekļu īpatsvars, kas ir iesaldēti vai konfiscēti, visā ES joprojām ir ārkārtīgi zems.

Jaunā direktīva uzlabos pārrobežu sadarbību starp visām iestādēm, kas iesaistītas līdzekļu atgūšanā, mudinās ES valstis izstrādāt nacionālās stratēģijas un noteiks, ka dalībvalstīm ir jāizveido vismaz viens līdzekļu atguves dienests, proti, specializēta struktūra, kas izsekotu un identificētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus un citus ar noziedzību saistītus īpašumus – tā norādīts EESK decembra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju.

“Mēs uzskatām, ka Komisijas priekšlikums ir ļoti labs, jo tas atbilst vajadzībai paplašināt konfiskācijas mehānismu darbības jomu. Tajā paredzēts izveidot arī pārrobežu sadarbības mehānismus, lai palielinātu līdzekļu atgūšanas tempu. Pašlaik šie rādītāji ir ļoti zemi, proti, tikai 2 % no noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem ir iesaldēti un tikai 1 % konfiscēti,” teica ziņotājs Ionuţ Sibian, kas sagatavojis atzinumu.

Jaunajā direktīvā ir iekļauts arī saraksts ar noziegumiem, kas ietverti Konfiskācijas direktīvā (2014. gads), – tostarp orgānu tirdzniecība, nolaupīšana, noziegumi vides jomā un zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība.

EESK atzinumā tomēr norādīts, ka migrantu kontrabanda un nelikumīga tabakas izstrādājumu tirdzniecība nav skaidri iekļauta direktīvas darbības jomā, neraugoties uz ievērojamajiem gada ieņēmumiem šajos noziedzīgajos tirgos (attiecīgi ap 289,4 miljoniem EUR un 8309,3 miljoniem EUR), un Komisija mudināta tos iekļaut sarakstā.

Turklāt EESK aicina Komisiju rīkoties vērienīgāk attiecībā uz konfiscēto aktīvu otrreizēju izmantošanu sociāliem mērķiem un noteikt, kāda minimālā procentuālā daļa no otrreizējai izmantošanai paredzētiem aktīviem jāatvēl sociāliem mērķiem dalībvalstīs.

“Ir ārkārtīgi svarīgi, lai skartās kopienas tiešā veidā saņemtu kaitējuma atlīdzību un gūtu labumu no šīs atlīdzības sniegtajiem ienākumiem. Tā ir viena no jomām, kurā mēs cerējām uz progresu, taču tajā valda stagnācija. Konfiscēto aktīvu pārvaldībā un atsavināšanā ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība,” teica I. Sibian.

Vēl viena EESK prasība bija tāda, ka Komisijai vairāk jāprecizē cietušo tiesības uz kompensāciju. Komiteja secināja, ka, runājot par kreditoru klasifikāciju, prioritāte būtu jāpiešķir cietušajiem. (ll)