A léitheoirí dile,

Bhraith mise i gcónaí gurbh í mí Mheán Fómhair fíorthús na bliana, in áit mhí Eanáir. Is ionann Meán Fómhair agus deireadh le saoire an tsamhraidh – tús arís leis an tseachtain oibre, leis na cruinnithe, leis an trácht agus leis an scoil. Airím ar an gcaoi seo níos mó ná riamh i mbliana. A bhuí leis an ráta vacsaínithe, tá dóchas ann go bhféadfaimis bogadh thart inár réigiúin agus ar ár mór-roinn arís. Leis na nósanna nua iompair shóisialta agus sláinteachais atá i réim, tá seans againn tosú as an nua.

Faoi cheann míosa, beidh sainordú nua CESE bliain iomlán ar an bhfód cheana féin. Mar sin féin, is an mhí seo agus an mhí seo chugainn a thabharfaidh go leor dár gcuid comhaltaí a gcéad chuairt riamh ar ár gceannáras sa Bhruiséil!

Tá sé in am anois dul chun cinn a dhéanamh agus deiseanna a thapú. Ní mór don tsochaí shibhialta labhairt amach os ard agus í féin a chur in iúl go neamhbhalbh. Is sa chomhthéacs sin is féidir le CESE difear a dhéanamh i gcónaí.

Tá 18 mí chrua curtha dínn againn ó thosaigh an phaindéim seo. D’fhulaingíomar samhradh crua ina ndearnadh scrios in a lán áiteanna san Eoraip, rud a bhí ina thoradh díreach ar an athrú aeráide. Thit olltuilte amach; cailleadh líon ollmhór daoine (210 duine ar an iomlán, sa Ghearmáin den chuid is mó) agus iompaíodh bunoscionn saol go leor daoine eile. Rinneadh damáiste agus cailleadh daoine de dheasca na dtuilte sa Bheilg, i Lucsamburg, san Ísiltír agus san Eilvéis freisin.

Bhí falscaithe uafásacha san Iodáil agus, thar aon áit eile, sa Ghréig, mar a raibh an talamh fíorthirim. Sroicheadh teocht scanrúil 47.1 Celsius ag tráth amháin. Le linn do chuid den Eoraip a bheith faoi uisce agus cuid eile di a bheith trí thine, léiríodh an géarghá atá ann go dtiocfaimis le chéile chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá romhainn. Tháinig foirne dóiteáin na hEorpa i gcabhair ar mhuintir na Gréige gan mhoill. Tháinig siad le teann mór dlúthpháirtíochta ón nGearmáin, ón bPolainn, ón Rómáin agus ó thíortha eile nach iad.

Tá clár oibre lán gnóthach againn sna míonna amach anseo. Beidh ár gcomhaltaí go léir ag obair go dian dícheallach chun a chinntiú go gcloisfear gach glór ag an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. Leis an mana ‘Is tusa an todhchaí’, meabhraítear dúinn nach bhfaighimid an todhchaí atá uainn, mura nglacaimid féin páirt ghníomhach ina tógáil.

Chuige sin, tá mé ag tnúth go mór leis an ócáid ‘Connecting EU’ a bheidh ar siúl i Liospóin i mí na Samhna. Is tionscnamh de chuid CESE é seo a fhéachann le spreagadh a thabhairt dár líonra daoine a bhíonn ag gníomhú ar son na sochaí sibhialta ar fud na hEorpa. Bíonn 120 duine páirteach sna hócáidí seo de ghnáth. Ina measc, bíonn daoine ó fhoirne cumarsáide de chuid líonraí na sochaí sibhialta, comhaltaí ón gCoimisiún Cumarsáide, iriseoirí agus ionadaithe ó institiúidí eile. Cuirim i gcuimhne daoibh freisin Duais na Sochaí Sibhialta. Bronnfaimid í i mbliana orthu siúd a bhíonn ag saothrú ar son na haeráide.

Is féidir linn go léir difear a dhéanamh. Tapaímis go beo na deiseanna atá ann páirt a ghlacadh agus beart fiúntach a dhéanamh.

Cillian Lohan

An Leas-Uachtarán um an gCumarsáid in CESE