Le Johan Strid, Stiúrthóir Chruinniú Mullaigh an Rása Aigéin

“Cén fáth a mbeadh an Rás Aigéin, comórtas seoltóireachta, ag iarraidh beartais nua agus fheabhsaithe a chur chun cinn chun dul i ngleic le cuid de na dúshláin is práinní maidir lenár bpláinéad gorm?” Cuirtear an ceist sin orm go minic agus is é mo fhreagra nach mór dúinn go léir a oiread agus is féidir a dhéanamh chun sláinte an phláinéid a fheabhsú agus, go háirithe mar mhairnéalaigh, is ar an aigéan is féidir linn ár dtionchar a chur chun tairbhe.

Tá aigéan amháin againn, ach tá an bealach a chosnaítear agus a rialaítear é ilroinnte. Nuair a chuireann tú an méid sin le tionchar an athraithe aeráide, d'fhéadfadh drochthoradh a bheith ann dár muirthimpeallacht. Tá níos mó den fharraige, agus a meath, feicthe ag na mairnéalaigh sa Rás Aigéin, ná mar atá ag tromlach na ndaoine ar an bpláinéad. Ní mór córas níos fearr a chruthú go práinneach agus comhoibriú a bheith i gcroílár an chórais sin.

Fuaireamar inspioráid ó obair cheannródaíoch CESE I dtreo Cairt an Aontais um Chearta Bunúsacha an Dúlra agus féachfaimid an bhféadfaí cearta dlíthiúla aigéin a thabhairt don aigéan féin mar bhealach chun é a chosaint agus a bhainistiú ar bhealach níos fearr.

Tá an Rás Aigéin ar cheann de na dúshláin is deacra d’aon fhoireann in aon spórt. Is féidir linn leas a bhaint as a dhiongbháilte atáthar chun seoladh timpeall an domhain sa rás sin chun aghaidh a thabhairt ar an ngá atá le beartais dhomhanda fheabhsaithe um na haigéin. Ní rialtas, eagraíocht neamhrialtasach, institiúid acadúil ná gnó muid. Is daoine atá gafa le comórtas spóirt muid. Tugann sé sin ardán neamhspleách forleathan dúinn inar féidir daoine ó gach earnáil den tsochaí a thabhairt le chéile san idirphlé maidir le réitigh don aigéan. Sin é an fáth a n-eagraímid Cruinnithe Mullaigh an Rás Aigéin.

Go dtí seo, d'eagraíomar 11 chruinniú mullaigh, agus bhí an ceann is déanaí díobh ar an 16 Meitheamh a chuaigh thart agus dírithe ar an Eoraip, a raibh Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Cillian Lohan, Leas-Uachtarán CESE agus Virginijus Sinkevičius, an Coimisinéir Eorpach um an gComhshaol, um na hAigéin agus um Iascach rannpháirteach ann.

Roimh Mhí Mheán Fómhair 2023, beidh ocht gcruinniú mullaigh eile á reáchtáil againn ag príomhshuíomhanna ar fud na n-ilchríoch uile. Tabharfaidh na cruinnithe seo gníomhaithe domhanda le chéile ó rialtais, ón eolaíocht, ón tionsclaíocht, ó eagraíochtaí neamhrialtasacha, ó na meáin agus ón spórt, chomh maith le daoine atá go mór ar son na n-aigéan, chun réitigh agus gealltanais a spreagadh chun dul i ngleic leis na dúshláin maidir lenár bhfarraigí. Táimid ag úsáid modhanna oibre nuálacha ag baint leasa as treallús, inniúlacht agus cruthaitheacht gach rannpháirtí inár Saotharlanna Gníomhaíochta. Fágfaidh an tsraith imeachtaí ardleibhéil seo go mbeidh catalóg tograí le haghaidh beartais dhomhanda fheabhsaithe um na haigéin ann, bunaithe ar chearta na n-aigéan.

Chomh maith leis na cruinnithe mullaigh, tá an Rás Aigéin ag cur chun cinn clár inbhuanaitheachta a bhfuil gradam buaite aige, clár atá ann toisc go bhfuil freagracht orainn inbhuanaitheacht a dhaingniú i gcroílár ár n-oibríochtaí agus oidhreacht dhearfach a fhágáil do na glúine atá le teacht. Inár gclár foghlama do leanaí agus do dhaoine óga múintear conas cabhrú leis an aigéan. Cuireann an trealamh eolaíochta ar bháid rannpháirteacha sonraí luachmhara ar fáil. Ag na stadanna briste turais atá againn, táimid ag cur cosc ar phlaistigh aon úsáide, ag foinsiú bia inbhuanaithe agus ag cruthú straitéis fhreagrach astaíochtaí gás ceaptha teasa arb é is aidhm di 100 % d’fhuinneamh in-athnuaite a chruthú.

Is mian linn a thaispeáint don domhan ní hamháin go bhfuil sé indéanta imeacht domhanda spóirt a bheith ann atá inbhuanaithe, ach go bhfuil sé dodhéanta gan é a bheith inbhuanaithe.

Is comhpháirtí an-luachmhar é CESE dúinn. Is ionadaí thú don tsochaí shibhialta eagraithe san Eoraip agus bíonn guth agat ag an mbord caibidlíochta nuair a bhíonn an tAontas Eorpach ag déanamh cinntí. Is féidir cuid mhór den mhéid ba mhaith linn a bhaint amach le Cruinnithe Mullaigh an Rása Aigéin a dhéanamh ar ardán CESE, pointe cruinnithe do na fórsaí go léir, a thagann ó gach gné den tsochaí dhomhanda, ar mian leo cur le haigéan níos sláintiúla. Tá súil agam gur féidir linn tógáil le chéile ar an méid atá déanta againn le chéile san Eoraip ag Cruinniú Mullaigh an Rása Aigéin, agus oibriú i gcomhar lena chéile chun a chinntiú go ndéanfaidh rialtais, cuideachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus institiúidí gealltanais maidir leis an aigéan. Is buntáiste an-tábhachtach iad an líonra domhanda gnólachtaí, ceardchumann, eagraíochtaí CESE agus a chomhaltaí ó thaobh oibriú i dtreo aigéan folláin. Bunlíne den scoth is ea do chuid oibre ar an gCairt um Chearta Bunúsacha an Dúlra chun a bheith ag oibriú le chéile.

Táimid buíoch as an gcomhar le CESE agus táimid ag tnúth le leanúint ar aghaidh ag obair le chéile chun aitheantas dlíthiúil domhanda a bhaint amach do chearta an dúlra agus na n-aigéan.