Chuir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) in iúl gur díol sásaimh dó gur ainmníodh 2022 mar Bhliain Eorpach na hÓige. Tugann sé rabhadh, áfach, gur cheart níos mó a bheith i gceist leis seachas gníomhaíochtaí poiblíochta amháin agus gur cheart dó cur le Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh trí phleananna agus rannpháirtíocht shoiléir a bheadh dírithe ar thorthaí nithiúla a bhaint amach do gach Eorpach óg.

Rinneadh díospóireacht ar Bhliain Eorpach na hÓige 2022 le linn seisiún iomlánach de Choiste Eorpach na Réigiún i mí Eanáir, le rannpháirtíocht na bpáirtithe seo a leanas: Anne Kjær Bathel, ionadaí don Chlár ‘Ceannairí Óga na hEorpa’, Joe Elborn, Ardrúnaí Fhóram Eorpach na nÓg, agus Miriam Teuma, Cathaoirleach Choiste Stiúrtha Eorpach um an Óige de chuid Chomhairle na hEorpa.

‘Ba cheart guth a bheith ag daoine óga maidir le beartais an lae inniu agus an lae amárach a mhúnlú,’ a dúirt Christa Schweng, Uachtarán CESE. ‘Ós rud é gurb iad an todhchaí, tá sé ríthábhachtach rannpháirt a thabhairt dóibh agus infheistíocht a dhéanamh iontu chun sochaithe cobhsaí, síochánta agus inbhuanaithe a thógáil agus chun beartais a fhorbairt a chomhlíonfadh sainriachtanais na nglúnta óga.’

Tá seasamh uathúil ag CESE chun oibriú agus idirchaidreamh a dhéanamh le líonraí don aos óg, agus tá sé faoi réir le príomhról a bheith aige i mBliain Eorpach na hÓige. Chuige sin, beidh sé ag tógáil ar a dtionscnaimh rathúla amhail ‘Leatsa an Eoraip, Abair Leat!’ agus cruinnithe comhchéime na hóige um an aeráid agus an inbhuanaitheacht, mar aon le Cruinniú Mullaigh Eorpach an Aosa Óig faoin Aeráid a reáchtálfar go luath sa samhradh.

Tá CESE ag tnúth le rannchuidiú dearfach a dhéanamh i ndáil le Bliain Eorpach na hÓige 2022. Ní mór torthaí nithiúla a bhaint amach le linn na bliana do dhaoine óga na hEorpa i réimsí beartais is ábhartha dóibh. (ks)