Available Languages:

Editorial

Baineann gné eacnamaíoch leis an smacht reachta freisin!

Tá géarchéim an smachta reachta san Aontas Eorpach ag doimhniú. Tá taobh na polaitíochta tugtha isteach sa scéal, rud a spreag díospóidí dlíthiúla a bhainfeadh an bonn de bhunchlocha an Aontais Eorpaigh. Cé go dtarraingítear aird ar leith sa dioscúrsa poiblí ar ghnéithe polaitiúla agus dlíthiúla an smachta reachta, is beag aird fós a thugtar ar an ngné eacnamaíoch. Is botún é sin, i mo thuairimse, toisc go bhfuil an-tionchar ag an smacht reachta ar chobhsaíocht shóisialta agus eacnamaíoch.

Diary Dates

Croí an scéil

Sa cholún ‘Croí an scéil’, labhraímid le comhaltaí CESE faoi thuairimí tábhachtacha an Aontais a mbíonn tionchar acu ar an saol laethúil san Aontas Eorpach.

Tionsclaíocht san Eoraip: ní thiocfaidh dada as an gcaomhnaitheacht; is í an aeráidneodracht atá tábhachtach

Le Sandra Parthie

Suaitheadh, aistriú, claochlú, athrú struchtúrach – is cinnte go bhfuilimid ag cur fúinn in ‘am spéisiúil’. Sa lá atá inniu ann, tá roinnt treochtaí ollmhóra ag tarlú le chéile san Eoraip – is iad sin an t-athrú aeráide agus an gá lenár ngeilleagar a dhícharbónú; an digiteáil agus an gá le hathmhachnamh a dhéanamh ar eagrú an ionaid oibre; an dídhomhandú agus an gá le bheith ábhartha ó thaobh an gheilleagair de.

“Ceist amháin do...”

Ceist amháin ar...

Sa cholún ‘Ceist amháin ar...’, thug Maria Nikolopoulou freagra ar cheisteanna ó léitheoirí CESE info maidir le bunús agus le tábhacht an Ghrúpa ad hoc um an gComhionannas, a bhfuil sí ina huachtarán air anois.

 

 

Maria Nikolopoulou: Tá cultúr comhionannais á chothú againn i gcónaí

CESE info: Toghadh thú mar uachtarán ar an nGrúpa ad hoc um an gComhionannas in CESE. Cad iad na príomhchúraimí a nglacfaidh an grúpa air féin?

Maria Nikolopoulou: Is é an misean atá ag an ngrúpa um an gcomhionannas cultúr leathan comhionannais agus neamh-idirdhealaithe a chur chun cinn in CESE. Dá bhrí sin, is é an chéad chéim na réimsí a shainaithint ina bhféadfadh sé go gcaithfí go míchothrom le baill mar gheall ar a mbunús, a n-inscne, a ngnéaschlaonadh nó a gcreideamh. Tá sé mar aidhm againn freisin feabhas a chur ar rannpháirtíocht na mban inár gCoiste agus cothromaíocht inscne a bhaint amach a luaithe is féidir. Tá 108 mbean ina gcomhaltaí faoi láthair (32.82 %). Ar thaobh amháin, is mian linn líon na mban atá ina gcomhaltaí a mhéadú sa mheántéarma nó san fhadtéarma agus, ar an taobh eile, is mian linn a chinntiú go gcruthóimid spás agus na dálaí riachtanacha chun go mbeidh mná níos gníomhaí. Ar cheann de na huirlisí ar mian linn feabhas a chur orthu tá bailiú sonraí maidir le rannpháirtíocht na mban, ní hamháin mar bhaill ach mar shaineolaithe agus mar chainteoirí inár ngníomhaíochtaí.

 

Tugaigí buille faoi thuairim cén t-aoi atá againn...

An t-aoi speisialta

Uair sa mhí sa cholún ‘An t-aoi speisialta’ cuirimid pearsa phoiblí ar leith i láthair, ar foinse inspioráide iad a cuid oibre agus an tiomantas atá léirithe aici, dar le mórán. Go háirithe, is eiseamláir dúinn misneach, diongbháilteacht agus díograis na pearsan ar a bhfuiltear ag díriú.

Is í aoi eagrán na míosa seo de CESE Info ná Hanna Liubakova. Is gníomhaí agus iriseoir Bealarúiseach í atá ag labhairt amach go daingean chun a chur in iúl go bhfuil cabhair ón Eoraip de dhíth ar an bhfreasúra sa Bhealarúis murab ionann is riamh. Tá sí ag iarraidh ar an Aontas Eorpach agus ar dheontóirí eile tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí an fhreasúra agus, go háirithe, cuidiú le hiriseoirí agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha ina gcomhrac ar son na saoirse agus an daonlathais.
 

 

Hanna Liubakova: is den phráinn tacaíocht a thabhairt don tsochaí shibhialta sa Bhealarúis

Tá athrú as cuimse tagtha ar mhuintir na Bealarúise. Tá gluaiseacht bhríomhar pobail ar siúl sa tír ó 2020 i leith, a shroich a buaic le móragóidí, nach bhfacthas a leithéid ó thit an tAontas Sóivéadach as a chéile. Murab ionann agus na toghcháin a bhí ann roimhe seo, rinne an chosmhuintir ionadaíocht ar dhaoine as gach cúlra, a tháinig le chéile a bhuí leis na meáin shóisialta agus faoi stiúir na mban.

EESC News

CESE: Ba cheart don Aontas Eorpach dianchosc a chur ar sháruithe ar an smacht reachta

Ghlac Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) seasamh docht maidir leis an smacht reachta san Aontas Eorpach. Tá sé tiomanta a áirithiú go ndéanfaidh Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach pionóis arda athchomhairleacha a fhorchur i gcás easnaimh chórasacha sa smacht reachta, rud a fhágann go gcuirtear buiséad an Aontais Eorpaigh i mbaol.

Le linn Bhliain Eorpach na hÓige 2022, ba cheart dúinn a áirithiú go mbainfear amach torthaí nithiúla agus marthanacha do gach Eorpach óg

Chuir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) in iúl gur díol sásaimh dó gur ainmníodh 2022 mar Bhliain Eorpach na hÓige. Tugann sé rabhadh, áfach, gur cheart níos mó a bheith i gceist leis seachas gníomhaíochtaí poiblíochta amháin agus gur cheart dó cur le Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh trí phleananna agus rannpháirtíocht shoiléir a bheadh dírithe ar thorthaí nithiúla a bhaint amach do gach Eorpach óg.

Tacaíocht tugtha ag CESE do thosaíochtaí Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Chuir an tUachtarán Christa Schweng in iúl go soiléir ag an gcruinniú iomlánach an 19 Eanáir 2022 agus í ag labhairt le Státrúnaí Gnóthaí Eorpacha na Fraince, Clément Beaune gurb iad téarnamh, neart agus muintearas na trí phríomhchuspóir atá ag Uachtaránacht na Fraince, cuspóirí atá ag CESE freisin agus a dtacaíonn sé leo.

Tá sé ríthábhachtach cúram leordhóthanach, inbhuanaithe agus inrochtana ar ardchaighdeán a chur ar fáil do dhaoine scothaosta

Creideann CESE go daingean gur cheart samhail chúraim do dhaoine scothaosta spleácha a phríomhshruthú i bpróiseas ceaptha beartas an Aontais, ós rud é go bhfuiltear ag súil leis go dtiocfaidh méadú faoi dhó nó níos mó ar líon na daoine os cionn 80 bliain d’aois faoi 2050.

 

An tsláinte agus an tsábháilteacht ag an obair: tá gá le hidirphlé sóisialta láidir de thoradh rioscaí nua a bhaineann leis an obair

In ainneoin na n-athruithe atá tagtha ar rioscaí a bhaineann leis an obair de thoradh a digitithe – athruithe faoi deara méadú tobann ar an strus agus ar bhreoiteachtaí atá nasctha leis an traochadh nó ar ghortuithe eirgeanamaíocha agus athruithe faoi deara laghdú beag ar líon na dtionóiscí san ionad oibre – tá an t-idirphlé sóisialta fós ríthábhachtach chun an tsláinte agus an tsábháilteacht ag an obair (OSH) a chur chun cinn, sin é atá á chur in iúl ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) sa tuairim uaidh ‘Idirphlé sóisialta mar uirlis don tsláinte agus don tsábháilteacht ag an obair’.

Tá líonra ombudsman airgeadais do FBManna agus cur chuige lena dtugtar tús áite do ghnólachtaí beaga iarrtha ag CESE maidir leis an intleacht shaorga san Eoraip

D’iarr CESE go gcruthófaí ombudsmain speisialta chun cabhrú le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) san Eoraip dul i ngleic le saincheisteanna airgeadais agus cistiúcháin. Cuireann an Coiste i bhfios go láidir freisin gur gá go mbeadh toil pholaitiúil ann chun tacú le FBManna sa phróiseas ionas go mbainfidh siad úsáid as an intleacht shaorga.

 

An geilleagar sóisialta: ní mór infheistíochtaí a oiriúnú chun borradh a chur faoin maoiniú, dar le CESE

Tá gá le hionstraimí airgeadais nua chun go leanfaidh an geilleagar sóisialta de bheith ag fás anuas ar an spreagadh a sholáthair na cláir phoiblí, sin é atá curtha in iúl ag CESE i dtuarascáil nua dá chuid, inar iarradh go gcuirfí oiliúint airgeadais ar fáil freisin chun maoiniú príobháideach a chothú.

Léargas tugtha ag CESE ar na dálaí a theastaíonn chun an tslándáil bia agus an inbhuanaitheacht a áirithiú

Sa tuairim Slándáil bia agus córais bhia inbhuanaithe, (níl leagan Gaeilge ann), a glacadh sa seisiún iomlánach a bhí aige an 19 Eanáir 2022, shainaithin CESE na gnéithe is tábhachtaí chun táirgeadh bia atá inbhuanaithe agus iomaíoch san Aontas a bhaint amach, agus chun an spleáchas ar allmhairí a laghdú agus neamhspleáchas an Aontais i ndáil le próitéin a mhéadú ag an am céanna.

Tá gá le hinfheistíocht san iompar ar uiscebhealaí intíre

Ní mór don Aontas an t‑iompar Eorpach a oiriúnú go leanúnach chun freastal ar na riachtanais atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, go háirithe i bhfianaise na n‑athruithe ar éileamh agus an ardaithe ar láimhdeachas na gcalafort. Caithfear díriú ar an ilmhodúlacht agus an loingseoireacht chliste. Ní mór leas a bhaint as buntáistí na modhanna éagsúla iompair chun na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach. Ag an am céanna, tá sé tábhachtach an tsábháilteacht a fheabhsú agus an díobháil a dhéantar don chomhshaol a laghdú.

 

 

Tá na réigiúin is forimeallaí ríthábhachtach do thodhchaí an Aontais

I dtústuairim a d’iarr Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, iarrann CESE ar an gCoimisiún Eorpach breithniú a dhéanamh ar na tairbhí móra a d’fhéadfadh na réigiúin is forimeallaí a chur ar fáil ar mhaithe le todhchaí na hEorpa.

 

 

Molann CESE nithe tábhachtacha a chur le moltaí an Choimisiúin maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro do 2022

I mí Eanáir 2022, ghlac CESE tuairim i dtaobh mholtaí ón gCoimisiún Eorpach maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro do 2022, agus na cúinsí reatha á gcur san áireamh.

 

 

Tá rabhadh tugtha ag CESE faoin tionchar diúltach socheacnamaíoch a d’fhéadfadh a bheith ag an togra maidir le cánachas ar tháirgí fuinnimh

I dtuairim uaidh a glacadh i mí Eanáir 2022, chuir CESE in iúl gur díol sásaimh dó an cuspóir atá ag an gCoimisiún Eorpach creat reatha an Aontais a shoiléiriú agus a thabhairt cothrom le dáta agus cánachas Eorpach a struchtúrú ar bhealach ina gcuirfear fuinneamh neamh-iontaise inbhuanaithe chun cinn.

 

 

Tá rochtain ar amhábhair ag éirí níos tábhachtaí chun go mbeidh rath ar an aistriú glas agus ar an aistriú digiteach

Pléadh ról lárnach na n-amhábhar ag comhdháil ardleibhéil a d’óstáil CESE an 31 Eanáir. Dhírigh an chomhdháil go sonrach ar dhá phríomhghné: an ról ríthábhachtach atá ag amhábhair chriticiúla maidir le neamhspleáchas straitéiseach an Aontais a áirithiú san aistriú glas agus san aistriú digiteach, agus tábhacht na ciorclaíochta i ndáil leis an ngá atá ann margadh a chruthú san Eoraip i gcomhair amhábhair thánaisteacha.

News from the Groups

Tá an Comhaontú Glas chun gach rud a athrú, an gheopholaitíocht san áireamh

Le Dimitris Dimitriadis, comhalta de Ghrúpa na bhFostóirí in CESE agus cathaoirleach na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach in CESE

Agus é mar chuspóir aige geilleagar an Aontais a dhícharbónú, déanfaidh an Comhaontú Glas don Eoraip an-difear dár ngeilleagar, dár sochaí agus don chaidreamh atá againn leis an gcuid eile den domhan.

An t-idirphlé sóisialta mar uirlis don tsláinte agus don tsábháilteacht ag an obair

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

Tráth a bhfuil cineálacha éagsúla géarchéime agus athraithe ag cur isteach ar shaol na hoibre, is féidir leis an idirphlé sóisialta ról tábhachtach a imirt chun trí phríomhchuspóir a bhaint amach: na hathruithe de thoradh an aistrithe ghlais, an aistrithe dhigitigh agus an athraithe dhéimeagrafaigh a thuar agus a bhainistiú; dul chun cinn a dhéanamh maidir le tionóiscí san ionad oibre agus galair cheirde a chosc; an ullmhacht do ghéarchéimeanna sláinte a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

 

Tá sé léirithe ag comhaltaí den Ghrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’ céard leis a bhfuil siad ag súil ó Uachtaránacht na Fraince

Leis an nGrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’ in CESE

Agus Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi lánseol, tá sé curtha in iúl ag comhaltaí an Ghrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’ an dóchas atá acu maidir leis an seimeastar seo, amhail an daonlathas Eorpach a chumhachtú agus an fócas a aistriú ón Aontas Eorpach go muintir na hEorpa.

Soon in the EESC/Cultural events

‘Stay with us’: sraith íomhánna ina léirítear iarmhairtí chrith talún na Cróite

Tá taispeántas grianghraf á óstáil ag CESE chun comóradh a dhéanamh go bhfuil bliain amháin imithe ó bhuail crith talún tubaisteach an Chróit i mí na Nollag 2020.

An Geilleagar Ciorclach ag dul don cheol

An 2 Márta, beidh seó speisialta dar teideal ‘Music with Trash’ (Ceol a chastar trí bhíthin Bruscair) á óstáil ag CESE mar chuid do Chomhdháil Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh (ECESP) 2022.

Tá ‘An Fhírinne faoi na Bréaga’ ar tí teacht chun solais

An tráth céanna a bhfuil CESE ag déanamh réidh chun fáilte a chur roimh 99 ndalta mheánscoile agus a múinteoirí chuig an imeacht don aos óg atá á eagrú aige dar teideal ‘An Fhírinne faoi na Bréaga. An tAos Óg ag dul i ngleic leis an mBréagaisnéis’, tá comhaltaí CESE atá ag gníomhú dóibh mar mheantóirí do dhaltaí ag tabhairt cuairt ar na scoileanna a roghnaíodh chun buaileadh leis na toscaireachtaí a ghlacfaidh páirt in YEYS 2022 agus smaointe a mhalartú leo.