Available Languages:

Editorial

Go mbeire an bhliain seo romhainn tuilleadh intuarthachta, tuilleadh síochána agus tuilleadh áthais

A léitheoirí dile,

Cuireadh tús le 2021 agus muid fós i ngreim ag COVID-19, ag bearta dianghlasála agus an tóin tite as an margadh fostaíochta. Ach ba le dóchas a chuireamar tús leis an mbliain, dóchas go mbeidh todhchaí níos fearr ann a bhuí leis an vacsaín. I mbliana, díreofar ar dháileoga den vacsaín a thabhairt don uile dhuine agus ar an instealladh a áitiú ar dhaoine. De réir mar a dhéanfar dul chun cinn ina leith sin, díreofar níos mó ar théarnamh agus ar Eoraip iar-COVID-19 a thógáil.

Chuaigh an Phortaingéil i mbun na hUachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh an 1 Eanáir agus cur chuige níos leithne agus réamhbhreathnaitheach glactha aici, is léir. Féachfaidh Liospóin le téarnamh cothrom, glas agus digiteach a chur ar bun d’fhonn a cuid tosaíochtaí a bhaint amach, is iad sin an ghéarchéim eacnamaíoch a chomhrac agus impleachtaí na géarchéime a mhaolú do na saoránaigh.

Diary Dates


24 - 25 Feabhra 2021, an Bhruiséil
Seisiún iomlánach CESE


18 - 19 Márta 2021, an Bhruiséil
Leatsa an Eoraip, Abair leat! 2021

“Ceist amháin do...”

Ceist amháin do...

Inár roinn “Ceist amháin do...” iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha go deo.
 

Ar son comhpháirtíocht láidir idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe

Le Dimitris Dimitriadis, cathaoirleach na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach

Tá an Clár Oibre Nua Trasatlantach i gcroílár chlár oibre polaitiúil na n-institiúidí Eorpacha uile faoi láthair. Tá ár gCoiste, go háirithe an Rannóg um Chaidreamh Seachtrach, go hiomlán i gcomhréir leis sin, rud a bhí le feiceáil ag cruinniú a bhí ag an gCoiste Leantach um Chaidreamh Trasatlantach le déanaí, mar a raibh aíonna mór le rá i láthair le cur in iúl cé chomh tábhachtach is atá comhphlé stuama láidir leis an tSochaí Shibhialta. Ba léir sin freisin ón dearbhú a rinne Uachtarán CESE agus ó mo ráiteas ar thoghchán na Stát Aontaithe in 2020 inar chuir mé in iúl an dóchas atá agam go mbeidh comhpháirtíocht láidir ann feasta chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda.

Tugaigí buille faoi thuairim cén t-aoi atá againn...

An t-aoi gan choinne

Gach mí, cuirfimid aoi gan choinne in aithne dár gcuid léitheoirí. Eorpach aitheanta a bheidh i gceist, duine a bheidh go mór i mbéal an phobail agus a roinnfidh a dhearcadh nó a dearcadh ar an domhan linn: duine ag a bhfuil smaointe nua agus a thabharfaidh léargas níos leithne dúinn ar an saol, a spreagfaidh ár samhlaíocht agus a thabharfaidh ár gcuid eolais cothrom le dáta.

Roinn an t-aoi gan choinne, Danuta Hübner, a tuairim faoi Brexit lenár gcuid léitheoirí

Reáchtáladh reifreann comhairliúcháin an 23 Meitheamh 2016 inar fiafraíodh do shaoránaigh na Ríochta Aontaithe ar cheart dá dtír imeacht as an Aontas Eorpach. Trí thromlach an-bheag, thacaigh muintir na Breataine leis an smaoineamh go bhfágfaí an tAontas Eorpach. Bhí an toradh éagsúil ó cheann ceann na Ríochta Aontaithe: in Albain, i dTuaisceart Éireann agus i Londain, ba é toil mhuintir na n-áiteanna seo gan an tAontas Eorpach a fhágáil. Mar sin féin, tar éis an reifrinn, gheall rialtas na Ríochta Aontaithe go gcomhlíonfaí gealltanais Brexit. Ar an gcéad dul síos, tháinig an Comhaontú um Tharraingt Siar i bhfeidhm an 1 Feabhra 2020, lenar ceadaíodh idirthréimhse 11 mhí. Thug an idirthréimhse sin deimhneacht dhlíthiúil dóibh siúd uile a ndéanann Brexit difear dóibh. Ansin, ó bhí 1 Eanáir 2021 ann, nuair a tháinig an comhaontú maidir leis an gcaidreamh amach anseo i bhfeidhm, rinneadh tríú tír den Ríocht Aontaithe go hoifigiúil. 

EESC News

Cuspóirí Uachtaránacht na Portaingéile ar an Aontas Eorpach: An Creat Airgeadais Ilbhliantúil, Brexit agus an vacsaín

Chuaigh an Phortaingéil i mbun na hUachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh an 1 Eanáir 2021 agus is é an mana atá aici: “Déanaimis beart de réir briathair: téarnamh cothrom, glas agus digiteach”.

Tá dúshlán roimh Uachtaránacht na Portaingéile, ní hamháin beart a dhéanamh de réir na gcomhaontuithe ar thángthas orthu sna laethanta deireanacha d’Uachtaránacht na Gearmáine – Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) an Aontais agus an ciste téarnaimh –, ach freisin an comhaontú tar éis Brexit leis an Ríocht Aontaithe a chur chun feidhme agus maoirseacht a dhéanamh ar an vacsaíniú in aghaidh COVID-19 ar fud na hEorpa.

Fáilte curtha ag CESE roimh Shinéad Burke, Éireannach atá ina hurlabhraí ar son cearta daoine faoi mhíchumas

An 2 Nollaig, reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) díospóireacht leis an scríbhneoir Éireannach, Sinéad Burke, atá ina hurlabhraí ar son cearta daoine faoi mhíchumas. Tionóladh an díospóireacht sin mar chuid de sheisiún iomlánach a bhí tiomanta do chumhachtú daoine faoi mhíchumas agus dá gcuimsiú i ngach réimse den saol eacnamaíoch, sóisialta agus polaitiúil san Aontas agus níos faide i gcéin.

Cearta aontachta daoine faoi mhíchumas

Tugaimid cuireadh duit féachaint arís ar bhuaicphointí an phreasagallaimh fhíorúil ar Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, a reáchtáil an tAonad Preasa an 2 Nollaig 2020.

Athrú á éileamh ag CESE ar dhlí toghcháin an Aontais Eorpaigh

Tá iarrtha ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ar Pharlaimint na hEorpa, ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ar na Ballstáit go ndéanfaidís leasú ar an Ionstraim Toghcháin 1976 mar ábhar práinne chun fíorcheart vótála a ráthú do gach saoránach den Aontas atá faoi mhíchumas i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa in 2024.

Comhghairdeas as comhpháirtíocht chuimsitheach a bhunú idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe

Dearbhú Comhpháirteach ó Christa Schweng, Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE), agus ó Jack O’Connor, Cathaoirleach ar Ghrúpa Faireacháin Brexit in CESE

Comhghairdeas le hidirbheartaithe an Aontais Eorpaigh agus na Ríochta Aontaithe ar éirigh leo caibidlíocht an-chasta agus an-deacair a thabhairt i gcrích d’fhonn comhaontú trádála a shroicheadh eatarthu. Is ríthábhachtach é an comhaontú sin do mhuintir na Ríochta Aontaithe agus do mhuintir uile na hEorpa araon.

Buiséad an Aontais do 2021-2027 – cúis áthais do CESE an dea-thionchar a bhíonn ag tuairimí na sochaí sibhialta

Is díol sásaimh do CESE gur ghlac Ceannairí Stáit agus Rialtais an Aontais Eorpaigh an Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027 an 10 Nollaig 2020. Leis an gcomhréiteach ar an mbuiséad Eorpach agus an ciste téarnaimh, agus ar shásra an smachta reachta, cuirtear san áireamh ionchur réamhghníomhach agus cuimsitheach CESE ar son CAI níos uaillmhianaí don Aontas Eorpach.

#DigitalServicesAct agus #DigitalMarketsAct: Is mithid ár ndaonlathas a thabhairt cothrom le dáta leis an teicneolaíocht

Leis na tionscnaimh is déanaí ón gCoimisiún Eorpach chun seirbhísí agus margaí digiteacha a rialú, cinnteofar go nglacann soláthraithe freagracht as na seirbhísí a chuireann siad ar fáil agus cinnteofar nach bhforchuireann ollchuideachtaí digiteacha a rialacha féin ar mhargaí na hEorpa, arsa Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, ag seisiún iomlánach CESE i mí na Nollag.

Tá seirbhísí poiblí náisiúnta bunriachtanach chun a chinntiú go n-urramófar an daonlathas agus an smacht reachta san Aontas

Molann CESE sraith prionsabal coiteann do sheirbhísí poiblí chun cuidiú leis na Ballstáit cloí go hiomlán leis an daonlathas agus an smacht reachta.

Comhaontú nua AE maidir le hImirce agus Tearmann: deis nár tapaíodh le haghaidh tús úr a bhfuil géarghá leis

Cáineadh go láidir Comhaontú nua an AE maidir le hImirce agus Tearmann le linn comhdháil ardleibhéil a reáchtáil CESE. Chinn ionadaithe ón tsochaí shibhialta, ó mheithleacha machnaimh agus ó Pharlaimint na hEorpa nach féidir leis an gcomhaontú nua na hathruithe is gá a chur i gcrích chun comhchóras Eorpach ceart um imirce agus tearmann a chruthú.

Aerspás Eorpach Aonair – tá seans ann nach leor an togra nua ón gCoimisiún

I dtuairim dá chuid a ghlac sé le déanaí, d'áitigh CESE ar an gCoimisiún Eorpach agus ar gheallsealbhóirí in earnáil na heitlíochta an Rialachán nua maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair a chur faoi chaibidil athuair ar mhaithe le spriocanna uaillmhianacha an Rialacháin a shoiléiriú.

Is todhchaí chomhroinnte atá i ndán do na teicneolaíochtaí blocshlabhra agus don tionscal mianadóireachta

Blockchain

D’fhéadfadh teicneolaíochtaí blocshlabhra a bheith ina réitigh áisiúla ar thodhchaí an tionscail mianadóireachta, ach ba cheart na hiarmhairtí sóisialta a chur san áireamh san aistriú digiteach. Ba é sin an phríomhtheachtaireacht ón gcruinniú comhchéime ar líne a reáchtáil an Coimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha (CCMI) in CESE an 14 Nollaig 2020.

An cumhachtú an ghné is tábhachtaí de Chomhshocrú Aeráide Eorpach rathúil

EU Climate Pact

Cúis áthais do CESE an tionchar atá ag a chuid moltaí ar thograí an Choimisiúin Eorpaigh i dtaca le Comhshocrú Aeráide Eorpach. Tacaíonn an Comhshocrú sin leis na ngníomhú ar son na haeráide – gníomhaíochtaí atá ar siúl cheana agus cinn nua – tríd an bpiarfhoghlaim, an t-oideachas, an fothú acmhainneachta, trí bhacainní a bhaint agus trí rochtain níos fusa ar mhaoiniú.

Páirt glactha ag CESE in iarracht an Aontais naisc leis na Stáit Aontaithe a athnuachan

Tar éis thoghchán SAM, tháinig Coiste Leantach CESE um Chaidreamh Trasatlantach le chéile an 15 Nollaig agus súil aige le comhpháirtíocht láidir a athbhunú le sochaí shibhialta na Stát Aontaithe.

News from the Groups

Cuideachtaí an Aontais Eorpaigh réidh tabhairt faoin aistriú glas agus faoin aistriú digiteach araon

Le Stefano Mallia, Uachtarán Grúpa na bhFostóirí in CESE

Ní gan dua a bhainfidh an Eoraip an aeráidneodracht agus an ceannaireacht dhigiteach amach. Tá clár oibre claochlaitheach an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip chomh crua céanna agus atá sé tarraingteach. Féachann roinnt Príomhoifigigh Fheidhmiúcháin air mar dhúshlán ollmhór ar fad. Ach tá fostóirí an Aontais réidh dlús a chur lena gcuid iarrachtaí chun an dá aistriú sin a chur i bhfeidhm.

An chothromaíocht a theastaíonn idir saincheisteanna sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil san aistriú tionsclaíoch

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

De thoradh an aistrithe thionsclaíoch d’fhéadfaí poist níos fearr agus dálaí oibre níos fearr a chruthú, chomh maith le fás inbhuanaithe agus cuimsitheacht. Nó tá an baol ann gurb éard a thiocfaidh as ná neamhionannas rábach agus bochtaineacht fhorleathan, méadú thar cuimse ar an ráta dífhostaíochta i measc grúpaí áirithe, agus, ar deireadh, scoilt sa chomhtháthú sóisialta a chuirfidh an tAontas Eorpach agus an daonlathas féin i gcontúirt.

Daoine féinfhostaithe ag maireachtáil faoi bhochtaineacht: grúpa a ndéantar dearmad air go minic

Ronny Lannoo, comhalta den Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE agus ionadaí ó eagraíocht FBManna na Beilge, UNIZO

Deirtear go minic nach dteastaíonn ó dhaoine féinfhostaithe ach “airgead bog” a shaothrú agus cáil a tharraingt orthu féin. Ach fágann an scigphictiúr sin nach dtugtar aird cheart ar an iliomad dúshlán a bhíonn roimh fhiontraithe. Tuigeann na daoine atá féinfhostaithe an chontúirt atá ann dóibh féin, go proifisiúnta agus go príobháideach.

Soon in the EESC/Cultural events

Déantar ceiliúradh i dtaispeántas de chuid CESE ar an ngné shóisialta atá i gcroílár Uachtaránacht na Portaingéile ar an Aontas Eorpach

Díreach agus an Phortaingéil ag teacht i gceannas ar an Aontas Eorpach agus ag cur a clár oibre sóisialta ar bharr a liosta tosaíochtaí, tá taispeántas fíorúil á óstáil ag CESE ina bhfuil obair an ealaíontóra Maria Reis Rocha as an bPortaingéil, obair a thugann ómós don cheangal daonna agus don dlúthpháirtíocht.

Tá CESE le daoine óga ó gach cearn den Eoraip a thabhairt le chéile chun réiteach ar an ngéarchéim aeráide a aimsiú

Déanfar imeacht de chuid CESE don aos óg, Leatsa an Eoraip, Abair leat! (YEYS) 2021, a reáchtáil ar mhúnla chomhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide (COP). Le linn an imeachta, beidh an deis ag na daltaí a dtuairimí féin a roinnt maidir le cén chaoi ar chóir dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus conas is fearr is féidir spriocanna aeráidneodracha 2050 a bhaint amach.