Ihmisten tasalta -podcast – S2, E5: Ilman tiedotusvälineiden vapautta ei ole demokratiaa

Vaikka EU:ta pidetään edelleen journalisteille turvallisimpana paikkana maailmassa, saattaa tämä käsitys muuttua helposti, kun nykyinen suuntaus, eli toimittajien uhkailu, häirintä ja jopa surmaaminen, näkyy olevan voimistumassa.

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvä lukija

Euroopan komissio hyväksyi lokakuussa vuoden 2022 työohjelmansa, jonka otsikkona on ”Eurooppa vahvemmaksi yhdessä”. Työohjelman keskeisenä teemana on sellaisen yhteiskunnan rakentaminen covid-19-pandemian jälkeen, joka on aiempaa oikeudenmukaisempi ja häiriönsietokykyisempi, ja samaan aikaan pyritään vauhdittamaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Olen tyytyväinen siihen, että monet kesäkuun täysistunnossa annetussa ETSK:n päätöslauselmassa esitetyt suositukset on otettu työohjelmassa huomioon.

Tärkeitä päivämääriä

Suoraan asiaan

Suoraan asiaan

Suoraan asiaan -palstalla pyydämme ETSK:n jäseniä kertomaan tärkeistä EU-aiheisiin liittyvistä lausunnoista, joilla on vaikutusta päivittäiseen elämään EU:ssa.

Tällä kertaa annamme puheenvuoron digitaalista alustataloutta ja erityisesti alustaosuuskuntia käsittelevän lausunnon esittelijälle Giuseppe Guerinille.

Giuseppe Guerini: Digitaalinen alustatalous on voimakkaasti laajeneva ilmiö, joka ylittää Euroopan unionin rajat

Digitaaliset alustat muodostavat ”virtuaalisen tilan”, jossa tapahtuu vuorovaikutusta ja tietojenvaihtoa, jotka ovat paljon enemmän kuin pelkkää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Alustat voivat harjoittaa yhä tarkempaa valvonta- ja vaikutusvaltaa työntekijöihin, palveluntarjoajiin ja käyttäjiin. Ne tarjoavat kuitenkin myös uusia palveluja asiakkaille sekä uusia työllistymismahdollisuuksia ja siten poikkeuksellisen tilaisuuden murrokselliseen innovointiin. Tämä on mahdollista profilointijärjestelmien ja tietojen laajan käytön avulla, kun alustoja hallinnoivat toimijat hyödyntävät tekoälyjärjestelmiä ja tiettyjä algoritmeja.

”Kysymyksen kohteena...”

Kysymyksen kohteena...

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” kysymme Sophia Wiegandilta paljon julkisuutta saaneesta aiheesta, Glasgow’n COP26-kokouksesta.

Sophia Wiegand: COP26-kokous aiheutti nuorille pettymyksen mutta ei vienyt toivoa

ETSK-info: Nuorempi sukupolvi vaatii aktiivisesti tehokkaita ratkaisuja ilmaston lämpenemisen torjumiseksi. Vastasiko Glasgow’n COP26-huippukokous nuorten odotuksiin?

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi Yllätysvieras-kolumnissamme huomionarvoisen henkilön, jonka antaumuksellinen työskentely käy innoitukseksi muille. Ihailemme heidän rohkeuttaan, sitkeyttään ja idealismiaan.

 

Mathew Caruana Galizia: Yritän pitää huolen siitä, ettei äitini kuollut turhaan

Tutkivan toimittajan ja maltalaisen Daphne Caruana Galizia -säätiön johtajan Matthew Caruana Galizian yksinoikeudella antama haastattelu

”Työskentelen maltalaisessa säätiössä, joka on nimetty äitini Daphne Caruana Galizian mukaan. Hän oli 30 vuoden ajan toimittaja ja tutki korkean tason korruptiota ja yhteiskunnallisia ongelmia Maltassa. Hänet murhattiin 16. lokakuuta 2017, kun hän oli tekemässä yhtä tärkeimmistä tutkimustöistään. Olin todistamassa tekoa, ja siitä lähtien olemme yhdessä perheeni kanssa taistelleet sen puolesta, että oikeus toteutuu ja äitini murhaajat saadaan vastuuseen.”

Uutisia ETSK:sta

EU:n tulevan kauppapolitiikan on oltava avointa, oikeudenmukaista, osallistavaa ja kestävää

Täysistunnossa keskusteltiin EU:n kauppapolitiikan tulevaisuudesta muuttuvassa globaalissa kontekstissa. ETSK korosti, että vain avoin, oikeudenmukainen, osallistava ja kestävä kauppa voi tuoda pysyvää elpymistä ja vaurautta yrityksille ja ihmisille. Komitea myös tunnusti Maailman kauppajärjestön keskeisen roolin tässä työssä.
 

Schengen-alueen vapauksien ja oikeuksien loukkauksiin on puututtava

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on ottanut myönteisen kannan Euroopan komission esittämään Schengen-alueen tulevaisuutta koskevaan uuteen strategiaan. Komitea painottaa kuitenkin, että EU:n ja jäsenvaltioiden on noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjaa EU:n ja kansallisten rajojen valvonnan, poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön sekä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan osalta.

Teollisuuspolitiikka: EU:n on aika tehdä muutakin kuin korjata markkinoiden toimintapuutteita

ETSK:n lokakuun täysistunnossa teollisuuspolitiikasta käydyssä keskustelussa keskityttiin siihen, miten voitaisiin parhaiten varmistaa Euroopan teollisuuden strateginen riippumattomuus.

Oikeusvaltioperiaate EU:ssa: kielteisten kehityssuuntausten kääntäminen kansalaisyhteiskunnan avulla

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean järjestämä konferenssi ”Perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate” toi esiin vakavia rikkomuksia ja kielteisiä kehityssuuntauksia eurooppalaisen oikeusvaltiomekanismin kattamilla neljällä alalla (oikeuslaitos, korruptio, tiedotusvälineet ja hallitusjärjestelmän osien keskinäinen valvonta). ETSK tähdensi, että kansalaisyhteiskunta puolustaa tätä EU:n perusperiaatetta aktiivisesti.

 

EU:n talouden elpyminen: kansalaisyhteiskunnan roolia on selkiytettävä

Kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpano edellyttää useimmissa EU:n jäsenvaltioissa selkeämpiä hallinnointijärjestelmiä. Vastuun jakautuminen keskus-, alue- ja paikallistason kesken on edelleen epäselvä. ETSK soittaa hälytyskelloa ja korostaa lokakuun täysistunnossa annetussa Gonçalo Lobo Xavierin laatimassa vuotuista kestävän kasvun strategiaa 2021 käsittelevässä lausunnossa, että mekanismi, joilla kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpano-, seuranta- ja mukautusvaiheisiin, kaipaa selventämistä.

5G – ETSK kehottaa komissiota jatkamaan ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointia

Euroopan komission olisi edettävä uusien 5G- ja 6G-teknologioiden monialaisten vaikutusten arvioinnissa. Riskien ja haavoittuvuuksien arviointi edellyttää välineitä ja toimenpiteitä. Dumitru Fornean laatimassa lausunnossa, joka hyväksyttiin lokakuun täysistunnossa, ETSK esittää selkeän näkemyksen, jonka mukaan sosiaali-, terveys- ja ympäristökysymyksiä on tarkasteltava yhdessä kansalaisten ja kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden kanssa huolimatta siitä, että keskustelu 5G-verkkojen käyttöönotosta on muuttunut poliittiseksi kiistelyksi.

ETSK:n mukaan ympäristöystävällistä ilmailua koskevassa komission aloitteessa on parantamisen varaa

Euroopan komission uusi aloite kestävien lentopolttoaineiden markkinoiden kasvun nopeuttamiseksi on askel oikeaan suuntaan, mutta eräitä muutoksia tarvitaan sen varmistamiseksi, että aloite voidaan panna tehokkaasti täytäntöön luomatta vääristymiä. Tämä on keskeinen viesti ReFuelEU Aviation -aloitetta käsittelevässä lausunnossa, jonka esittelijä on Thomas Kropp ja joka hyväksyttiin lokakuun täysistunnossa.

ETSK:n mielestä on tähdellistä pohtia uudelleen asioiden tärkeysjärjestystä ja nostaa elintarviketurva ja elintarvikkeiden kestävyys EU:n asialistan kärkeen

Covid-19:n viime aikoina aiheuttamat tapahtumat, ilmastohäiriöistä johtuvat äärimmäiset sääilmiöt, kyberhyökkäykset ja brexit osoittavat tarpeen panna asioita uuteen tärkeysjärjestykseen ja parantaa EU:n elintarvikejärjestelmien häiriönsietokykyä ja kestävyyttä vahvistamalla unionin riippumattomuutta. Mahdollisuus hankkia riittävästi ruokaa ei ole itsestäänselvyys läheskään kaikille EU:n kansalaisille.

Kestävä ja tasapainoinen maaseudun ja kaupunkien kehitys on avain EU:n kansalaisten hyvinvointiin, ETSK toteaa

ETSK kehottaa poliittisia päättäjiä panemaan täytäntöön kattavan ja kokonaisvaltaisen strategian, jolla edistetään maaseudun ja kaupunkien tasapainoista, koheesiota tukevaa, oikeudenmukaista ja kestävää kehitystä. Tähän liittyy paikallisyhteisöjen panoksen hyödyntäminen, perinteisten teollisuudenalojen tukeminen, uuden taloudellisen toiminnan ja uusien työllistymismahdollisuuksien luominen maaseudulle ja samalla synergian edistäminen kaupunkialueiden kanssa.

EU:n finanssipoliittiset säännöt: ETSK kehottaa toteuttamaan uudistuksia

EU:n finanssipoliittinen kehys kaipaa tarkistamista. Tämä on tehtävä paitsi talouden vakauttamiseksi keskipitkällä aikavälillä myös taloutemme sosioekologisen muutoksen rahoittamiseksi ja täystyöllisyyden, laadukkaiden työpaikkojen ja oikeudenmukaisten siirtymien takaamiseksi. Dominika Biegonin laatima lausunto, joka hyväksyttiin lokakuun täysistunnossa, on näkemykseltään selkeä: Euroopan komission tulee jatkaa työtään EU:n talouden ohjausjärjestelmän tarkistamiseksi.

 

Kestävyysperiaatteiden mukainen mainonta voi edistää Euroopan vihreää siirtymää

ETSK esittää lokakuun täysistunnossa hyväksytyssä oma-aloitteisessa lausunnossa toimenpiteitä, joiden avulla mainosala voi sopeutua ilmastonmuutoksen ja covid-19-pandemian jälkeisen elpymisen asettamiin haasteisiin ja jatkaa samalla tärkeää rooliaan Euroopan taloudessa ja kulttuurissa.

EU:n kestävän teollisuusstrategian on onnistuakseen oltava osallistava ja siinä on otettava huomioon sosiaaliset vaikutukset

Pandemian jälkeinen teollisuusstrategia, jolla varmistetaan vahva elpyminen, edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistamista, korostaa ETSK EU:n uutta teollisuusstrategiaa koskevasta ehdotuksesta antamassaan tuoreessa lausunnossa. Teollisuusstrategiassa on keskityttävä kestävyyteen ja hyvinvointiin, mitattava sosiaalisia vaikutuksia sekä edistettävä tehokasta ja helposti saatavilla olevaa terveydenhuoltojärjestelmää.

ETSK: EU:n uusilla politiikoilla pitää tukea lasiteollisuutta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) vaatii lisätoimia Euroopan lasiteollisuuden suojelemiseksi ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä koskevaan vuoropuheluun liittyen.

Monimuoto-oppiminen: yhtäläiset mahdollisuudet, täysimittainen koulutus ja sosiaaliset taidot eivät saa kärsiä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on ilmaissut suhtautuvansa osittain varauksellisesti komission äskettäiseen ehdotukseen, joka koskee monimuoto-oppimisen – perinteisen opettajavetoisen oppimisen ja verkko-oppimisen tai muun itsenäisen työskentelyn yhdistelmän – käyttöönottoa perus- ja keskiasteen koulutuksessa. Komitea kyseenalaistaa ehdotuksen oikea-aikaisuuden, koska covid-19-pandemia on vaikuttanut suuresti koulutusjärjestelmiin Euroopassa ja muualla.

Laadukasta pitkäaikaishoitoa tarvitaan enemmän

Äärimmäisen korkeat kuolleisuusluvut pandemiakriisin aikana ovat paljastaneet hoitokotien hoitomalliin liittyviä rakenteellisia ja systeemisiä ongelmia. Myös elinajanodotteen nousu ja sen seurauksena ikääntyneiden määrän lisääntyminen tulevina vuosina pakottavat muuttamaan hoitomallia.

Pysytään yhteyksissä ja ollaan kuulolla!

Lissabonissa pidetty Connecting EU 2021 -tapahtuma on ohi. Jo neljännentoista kerran tapasimme järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan viestintäasiantuntijoita ja tiedottajia keskustellaksemme unelmiemme Euroopasta. Nyt on aika tehdä vahvaa, turvallista, oikeudenmukaista, osallistavaa ja toiveikasta Eurooppaa koskevasta unelmasta todellisuutta.

 

Uutisia ryhmiltä

Tekoälyn käytön edistäminen Euroopan mikro- ja pk-yrityksissä

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Tekoälysovellusten monimuotoisuus ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat tätä nykyä lähes rajattomat, ja monet yritykset ja kansalaiset käyttävät tekoälypohjaisia ratkaisuja nykyään tietämättään. Koska nämä innovatiiviset teknologiat yleistyvät jatkuvasti, myös mikro- ja pk-yritysten on otettava tekoäly käyttöön säilyttääkseen asemansa nykyisiin ja uusiin kilpailijoihin nähden. Monien esteiden vuoksi käyttöönotossa on kuitenkin eroja eri markkinoiden välillä sekä suuryritysten ja mikro- ja pk-yritysten välillä. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa valotetaan, mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoälyn käyttöönotto tuo Euroopan mikro- ja pk-yrityksille.

 

Toimeentuloon riittävien palkkojen varmistaminen sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Marraskuun 10. päivä oli vuonna 2021 palkkatasa-arvon päivä. Se tarjosi tilaisuuden lisätä tietoisuutta sukupuolten palkkaerosta, joka on Euroopassa keskimäärin yli 14 prosenttia ja tietyissä maissa paljon enemmän. Suuntaus on eräissä tapauksissa korjaantumassa, kun taas toisissa maissa nykyinen parannusvauhti tuottaa tyydyttäviä tuloksia muutaman tuhannen vuoden kuluttua...

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kehottavat laatimaan EU:n kansalaisyhteiskuntastrategian

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä järjesti 5. marraskuuta 2021 (yhteistyössä Civil Society Europe ‑järjestön kanssa sekä kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen yhteysryhmän ja eturyhmän ”yhdistystoiminta” tuella) konferenssin aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot – Euroopan tulevaisuuden avaintoimijat”, jossa kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja niiden kattojärjestöt toistivat kehotuksensa EU:n kansalaisyhteiskuntastrategian sekä yhdistysten eurooppalaisten sääntöjen laatimiseksi. Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin asianmukaisia jatkotoimia ja säännöllistä ja jäsenneltyä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa pidettiin keskeisinä tekijöinä pyrittäessä palauttamaan kansalaisten luottamus politiikkaan ja vahvistamaan eurooppalaista demokratiaa.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

”Totuus valheista” on paljastumassa

ETSK Europalia-taidefestivaalin kumppanina – Boris Charmatzin tanssiesitys

ETSK järjesti Europalia-taidefestivaalin yhteydessä Euroopan rautateiden teemavuoteen 2021 liittyvän lyhytelokuvaesityksen.