Kielivaihtoehdot:

Hyvä lukija

Syyskuun saapuminen tuntuu minusta paljon enemmän vuodenvaihteelta kuin taannoinen tammikuu. Kesätauko päättyy syyskuussa ja tarkoittaa paluuta työhön, kokouksiin, matkoille tai opin tielle. Tänä vuonna tunne on tavallista voimakkaampi. Rokotuskattavuus antaa meille toivoa, että voimme jälleen liikkua alueillamme ja maanosassamme. Uudet käyttäytymisnormit yhdessä hygieniakäytäntöjen kanssa antavat meille mahdollisuuden uuteen alkuun.

Tärkeitä päivämääriä

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.

Syyskuun numeroomme olemme pyytäneet ”sisämarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaoston (INT) puheenjohtajaa Alain Coheuria kertomaan meille ajatuksistaan teollisuusstrategian haasteista.

 

 

Vihreä teollisuusstrategia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kulmakivenä

Uusi teollisuusstrategia ”Euroopan uuden teollisuusstrategian päivittäminen” [COM(2021) 350 final] julkaistiin 5. toukokuuta, ja sen toteuttaminen on epäilemättä yksi EU:n keskeisistä haasteista. Jäsenvaltioiden ainoa mahdollisuus selvitä kriisistä on toimia koordinoidusti ja ketään unohtamatta sekä palauttaa yritysten valmiudet tuottaa lisäarvoa, investoida kestävään tulevaisuuteen ja ylläpitää ja luoda laadukkaita työpaikkoja.

Yllätysvieras

Joka kuukausi esittelemme huomionarvoisen henkilön, jonka antaumuksellista työskentelyä kanssaihmiset pitävät inspiraation lähteenä.

Syyskuun numeroon olemme kutsuneet Sébastien Maillardin, joka on Pariisissa toimivan Jacques Delors -instituutin johtaja. Hän kertoo meille, miten hän ymmärtää tunteen ”Eurooppaan kuulumisesta”. Tämä on erityisen merkityksellistä näinä aikoina, jolloin Euroopan tulevaisuudesta käydään keskustelua, joka kulminoituu Ranskan puheenjohtajuuskaudella vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Sébastien Maillard: Sanoitteko ”yhteenkuuluvuus”?

Yhteenkuuluvuus on EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Ranskan ilmoittaman tunnuslauseen kolmesta sanasta viimeinen, mutta myös se, joka herättää eniten ihmetystä. Mistä on kyse? Yhteenkuuluvuus on jotain, joka saa meidät tuntemaan itsemme eurooppalaisiksi, tietoisuus siitä, että olemme osa tätä maanosaa ja kuulumme siihen. Siihen ei voi pakottaa eikä sitä voi ostaa. Ne Ranskan alueet, joille sataa tukia ”Brysselistä”, eivät kuulu EU-myönteisimpien joukkoon. Tätä sekä yksilöllistä että kollektiivista yhteenkuuluvuuden tunnetta on siis heräteltävä, edistettävä ja vaalittava.

Uutisia ETSK:sta

Tekoäly: 18 % maailman huippututkijoista on eurooppalaisia, mutta vain 10 % työskentelee Euroopassa

Osuuden nosti esille Maailman talousfoorumin edustaja Jayant Narayan, kun hän osallistui Euroopan talous- ja sosiaalikomitean heinäkuun täysistunnossa käytyyn tekoälyaiheiseen keskusteluun. Hän totesi, että pärjätäkseen kilpailussa Euroopan tulee investoida keskipitkän ja pitkän aikavälin toimiin sellaisen ekosysteemin luomiseksi, jossa tekoälyä voidaan kehittää menestyksekkäästi.

Frans Timmermans tapasi eurooppalaisia nuorisojohtajia ETSK:ssa

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

ETSK ehdotti lausunnossaan ”Kohti nuorten järjestelmällistä osallistamista ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevaan EU:n päätöksentekoon” ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevia nuorten pyöreän pöydän keskusteluja, joita se isännöisi yhdessä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja nuorisojärjestöjen kanssa.

Talouden, ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin on muodostettava kokonaisuus covid-kriisin jälkeisessä unionissa

Taloudellinen vauraus, ympäristönsuojelu ja ihmisten hyvinvointi voivat kulkea ja niiden on kuljettava käsi kädessä. Tämä oli ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin keskeinen viesti ETSK:n täysistunnossa 7. heinäkuuta 2021 käydyssä keskustelussa Covid-kriisin jälkeinen talous kaikille – kohti hyvinvointitaloutta?.

Järkevästi rahoitetusta #NextGenerationEU:sta hyötyä Euroopalle

Toimivalla varainhankintastrategialla on keskeinen merkitys, kun kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta kerätään varoja Euroopan unionin elpymistä varten. Komitea korostaa heinäkuun täysistunnossa hyväksymässään Judith Vorbachin laatimassa lausunnossa, että NextGenerationEU-välineen sujuva täytäntöönpano edellyttää järkevää ja kestävää rahoitusta sekä vakaalla pohjalla olevaa riskinhallintaa ja alhaisia lainanottokustannuksia.

Euroopan lasten köyhyyden poistaminen edellyttää koko yhteiskunnan kattavaa lähestymistapaa

Komission uusimmissa lasten oikeuksia koskevissa aloitteissa kehotetaan EU:n ja jäsenvaltioiden päättäjiä ponnistelemaan kaikkien EU:ssa kasvavien lasten yhteisen edun hyväksi. ETSK kannattaa molempia esitettyjä aloitteita, joilla pyritään kunnianhimoisen ja rohkean toimintamallin turvin varmistamaan, ettei yhdenkään lapsen tarvitse kohdata elämässään syrjintää.

Verkkovierailut: ETSK peräänkuuluttaa yhtä, koko EU:n kattavaa hinta-aluetta

Ihmisten tulisi pystyä käyttämään matkapuhelimiaan paikalliseen hintaan kaikkialla EU:n alueella, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa verkkovierailusääntöjen tarkistamisesta äskettäin antamassaan lausunnossa.

ETSK kannattaa avointa, kestävää ja määrätietoista EU:n kauppapolitiikkaa

Komission julkistamassa uudessa kauppapolitiikassa ehdotetaan sitovia periaatteita, joilla tuetaan EU:n sisä- ja ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi Maailman kauppajärjestön uudistaminen on välttämätöntä tulevien sukupolvien tarpeisiin vastaamiseksi.

ETSK on tyytyväinen ensimmäiseen tapaamiseensa Argentiinan talous- ja sosiaalineuvoston kanssa

Argentiinan talous- ja sosiaalineuvoston ja ETSK:n ensimmäistä kokousta, jonka järjestäjänä oli REX-jaosto, johtivat ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng ja Argentiinan talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtaja Gustavo Beliz.

Muuttoliikkeen ulkoinen ulottuvuus on kytkettävä EU:n ulkopolitiikkaan

Osaamiskumppanuuksien luominen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa on keskeinen keino hallita muuttoliikettä. Euroopan on siirrettävä muuttoliikepolitiikan ulkoisen ulottuvuuden painopistettä ja tehtävä siitä osa laajempaa geopoliittista ja geotaloudellista ohjelmaa, jolle annetaan sille kuuluva asema muiden politiikkojen joukossa.

Työnantajat ja ammattiliitot yhtenäisiä kansalaisjärjestöjen kanssa: ilmastonmuutokseen valmistautumisella on nyt kiire

EU:n uusi strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on ratkaisevan tärkeä pyrittäessä saavuttamaan ilmastoneutraalius- ja selviytymiskykytavoitteet vuoteen 2050 mennessä. Euroopan kansalaisyhteiskunta tukee voimakkaasti komission sitoutumista toimiin, joilla vahvistetaan ilmastokestävyyttä, parannetaan sietokykyä sekä estetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja valmistaudutaan niihin.

Multimodaalinen tavaraliikenne soljumaan

ETSK kannattaa siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välisen synergian nopeaa hyödyntämistä EU:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on tyytyväinen ehdotettuun siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välisiä synergioita koskevaan EU:n toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma voi lisätä strategista riippumattomuutta ja teknologista autonomiaa, parantaa kansalaisten turvallisuutta ja edistää kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Tämän vuoksi ETSK kehottaa panemaan toimintasuunnitelmassa määritellyt 11 toimenpidettä täytäntöön nopeasti, tehokkaasti ja kunnianhimoisesti.

Uutisia ryhmiltä

ETSK:n työnantajat-ryhmä peräänkuuluttaa maaseudun digitalisointia koskevaa säädöstä

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmä kehotti heinäkuussa pitämässään ylimääräisessä kokouksessa maatalousasioista vastaavaa Euroopan komission jäsentä Janusz Wojciechowskia ehdottamaan maaseudun digitalisointia koskevaa säädöstä.

Mainitun kaltainen säädös vauhdittaisi digitaaliteknologian kehittymistä maataloudessa ja maaseutualueilla, jolloin yhteisen maatalouspolitiikan tulokset paranisivat ja EU:n vihreän kehityksen ohjelma ja Pellolta pöytään -strategia saisivat uutta tukea.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi: toiveita ja uhkakuvia tulevaisuudelle, jonka loppu saattaa tulla liian pian

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on todella erityinen ja tärkeä tilaisuus kipeästi kaivatun aidon eurooppalaisen julkisen keskustelun luomiseksi. Konferenssin onnistumisen ehtona on, että saavutetaan kansalaiset ja tehdään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, ammattijärjestöjen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Käsiteltävät aiheet ulottuvat eurooppalaisesta demokratiasta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, työpaikoista ympäristöön, muuttoliikkeestä ilmastonmuutokseen, ja ne ovat nyt ja tulevaisuudessa keskeisiä haasteita unionille ja sen jäsenmaille.

Pankkitoiminta ja rahoitus avaimena kestävän kehityksen mukaiseen jälleenrakentamiseen ja elpymiseen covid-19-pandemian jälkeen

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Komission jäsen Mairead McGuinness osallistui ”moninainen Eurooppa” -ryhmän hiljattaiseen ylimääräiseen kokoukseen keskustellakseen rahoitusalan ja pankkitoiminnan roolista Euroopan elpymisessä.

Tervetuliaispuheessaan ”moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Séamus Boland kannusti pohtimaan perinteisten ja vaihtoehtoisten pankkijärjestelmien mahdollista roolia talouden elpymisessä erityisesti yhteiskunnallisesti suuntautuneiden pienten yritysten, yhteisötalouden alan ja pk-yritysten kannalta. Ryhmän puheenjohtaja piti tarpeellisena siirtyä sellaisiin rahoitus- ja pankkijärjestelmiin, jotka ottavat kansalaisten valinnat ja mieltymykset paremmin huomioon.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Uusi julkaisu: Shaping Europe – Recent EESC Achievements – vuoden 2021 laitos

ETSK:lla on ollut aktiivinen rooli heti pandemian alusta lähtien toimenpiteiden suunnittelussa covid-19-kriisiin vastaamiseksi ja sen selättämiseksi. Samanaikaisesti komitea on säilyttänyt pitkäjänteisen, tulevaisuuteen suuntautuvan lähestymistavan ja tehnyt töitä valmistellakseen taloutta ja yhteiskuntaa covid-19-pandemian jälkeiseen todellisuuteen. Tässä julkaisussa esitellään esimerkkejä viimeaikaisista toimistamme ja aloitteista, jotka ovat olleet merkityksellisiä ja vaikuttaneet Euroopan rakentamiseen.

Esite on saatavilla kuudella kielellä (en, fr, de, it, es ja pl) ETSK:n verkkosivuilla: https://www.eesc.europa.eu/fi/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Painettuja esitteitä voi tilata osoitteesta vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)