Yhteisen eurooppalaisen perusoikeuksien vaalimisen kulttuurin puolesta

ETSK:n jäsen Cristian Pîrvulescu

Ajat, jolloin perusoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian toteutumista voitiin pitää Euroopassa itsestäänselvyytenä, ovat lopullisesti ohi. On yhä ilmeisempää, että näitä arvoja on puolustettava oma-aloitteisesti, kun vastassa ovat populismi, vihapuhe, hyökkäykset vähemmistöjä vastaan, kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen ja eräiden maiden hallitusten pyrkimys keskittää valta itselleen. ETSK:ssa toimiva perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevä väliaikainen ryhmä pyrkii edistämään perusoikeuksien kulttuurin juurtumista Eurooppaan.

Eurooppa on kokenut viime vuosina monia kriisejä, jotka ovat koetelleet kaikkia EU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja arvoja. Eurooppalaiset ovat joutuneet tällä vuosituhannella monenlaisten haasteiden eteen, joista kiperimpiä ovat olleet vuoden 2008 finanssikriisi ja sitä seuranneet ankarat säästötoimet, turvallisuusuhkien ja terrorismin lisääntyminen, turvapaikanhakijoiden epätoivoinen humanitaarinen tilanne ja meneillään oleva pahin terveyskriisi sataan vuoteen.

ETSK ei voinut katsella tätä kehitystä vierestä mitään tekemättä, vaan se muodosti vuonna 2018 perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän väliaikaisen ryhmän. Ryhmässä, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia kollegani José Antonio Moreno Díazin seuraajana, on 21 jäsentä. Se tarjoaa kansalaisyhteiskunnan edustajille mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä perusoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioon liittyvästä kehityksestä jäsenvaltioissa.

Ryhmä järjestää kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin maavierailuja, joiden aikana tavataan työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia, oikeus- ja media-alan ammattilaisia sekä kansallisia viranomaisia. Tavatuilta sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella laaditaan raportteja kunkin maan tilanteesta.

Yleisenä linjana on, ettei ryhmä tee juridisia analyyseja vaan pyrkii pikemminkin edistämään rakentavaa vuoropuhelua kysymyksistä, jotka toisinaan jakavat mielipiteitä jyrkästi. Olemme saaneet erittäin myönteistä palautetta kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajilta, jotka ovat havainneet raporttien piristäneen aidosti ajatustenvaihtoa maassaan.

Ryhmän toinen keskeinen tavoite on tuoda maavierailujen pohjalta esille Euroopan laajuisia kehityssuuntauksia. Järjestimme tätä varten marraskuussa 2019 ensimmäisen konferenssimme, jossa esiteltiin yleistä tilannetta ensimmäisten maavierailujen yhteenvetoraportin perusteella. Marraskuussa 2021 seuraa toinen konferenssi, jossa sidosryhmät pääsevät keskustelemaan Euroopan komission julkaisemista oikeusvaltioraporteista.

Keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on luoda laajempi kansalaisyhteiskuntafoorumi, jonka kautta kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät voivat osallistua kaikille tarkoitettuihin avoimiin keskusteluihin EU:n arvojen puolustamisesta. Avaamme tämän valmistelemiseksi verkkosivuillemme piakkoin uuden osion, jossa julkaistaan sidosryhmiltä saatuja kirjallisia kommentteja.

Perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevä ryhmä haluaa omalta osaltaan kehittää yhteistä eurooppalaista perusoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian vaalimisen kulttuuria. Maavierailujen ja konferenssien järjestämisen lisäksi ryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota meneillään olevaan covid-19-kriisiin. Olemme järjestäneet kriisin vaikutuksiin ja siitä toipumiseen keskittyviä kuulemistilaisuuksia ja valmistelleet kahta oma-aloitteista lausuntoa, joissa käsitellään kriisin vaikutuksia ja elpymisrahastoon liittyviä oikeusvaltionäkökohtia.

Ryhmän suurimpana hyötynä on, että se tuo esille perusoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät sosioekonomiset näkökohdat ja saattaa yhteen erilaisia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina. Oikeusvaltioperiaatteen vaikutuksista talouskasvuun laatimamme lausunto kuvastaa tätä lähestymistapaa sekä työnantajien, työntekijöiden ja ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmässä edustettuina olevien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kasvavaa kiinnostusta näihin kysymyksiin. Komitean kaikkien ryhmien aktiivinen osallistuminen on perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän ryhmän työssä erittäin tärkeällä sijalla.