Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα: Πώς οι βιομηχανίες υψηλής έντασης πόρων και ενέργειας (ΒΥΕΠΕ) μπορούν να επωφεληθούν από το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ κατά την κοινωνικά αποδεκτή μετάβασή τους προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα και την ψηφιοποίηση Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να αποφευχθούν ασύμμετρα πλεονεκτήματα για τη βιομηχανία ανάλογα με την προσέγγιση του κάθε κράτους μέλους.

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη έχει πληγεί σκληρά από την πανδημία και ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε τομείς με υψηλή κατανάλωση πόρων και ενέργειας ήταν ήδη σε επισφαλή κατάσταση, τώρα βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτήν την περαιτέρω, απροσδόκητη κρίση. Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν επίσης την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής στους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

«Η βιομηχανική μετάβαση θα επιτευχθεί μόνον εάν υλοποιηθεί η ενεργειακή μετάβαση. Η έρευνα, η καινοτομία και η ορθή εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη δίκαιη μετάβαση σύμφωνα με τον στόχο για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό, θα είναι καίριας σημασίας η διαθεσιμότητα επαρκών και οικονομικά προσιτών πηγών ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που θα καταστήσουν δυνατή τη βιομηχανική παραγωγή χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» δήλωσε ο εισηγητής Andrés Barceló Delgado.

«Η διευκόλυνση μιας δίκαιης μετάβασης για τις βιομηχανίες υψηλής έντασης πόρων και ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας. Ο μηχανισμός ανάκαμψης της ΕΕ και τα σχετικά εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να οδηγήσουν στη δημιουργία και τη διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και στη στήριξη της εργασιακής μετάβασης μέσω της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων», δήλωσε ο συνεισηγητής Enrico Gibellieri. (ks)