Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę savo iniciatyva klausimu, kaip ištekliams ir energijai imlūs pramonės sektoriai gali pasinaudoti ES ekonomikos gaivinimo planu, socialiai priimtinu būdu pereinant prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir skaitmenizacijos. EESRK ragina Komisiją ir kitas ES institucijas užtikrinti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje, kad būtų galima išvengti dėl skirtingo valstybių narių požiūrio nesubalansuoto naudos pasidalijimo tarp pramonės sektorių.

Pramoninę gamybą Europoje stipriai paveikė pandemija, taigi ištekliams ir energijai imliuose sektoriuose veikiančios Europos įmonės, kurios jau ir anksčiau buvo nesaugioje padėtyje, dabar susiduria su dar viena netikėta krize. Tuo pat metu minėtuose sektoriuose veikiančios Europos įmonės taip pat turi neatidėliotinai prisitaikyti prie Europos politikos tikslų, kuriais siekiama spręsti klimato kaitos problemą įgyvendinant Europos žaliąjį kursą.

„Pramonės pertvarka nebus pasiekta, jei nebus įgyvendinta energetikos pertvarka. Moksliniai tyrimai ir inovacijos bei tinkamas ES ekonomikos gaivinimo planų įgyvendinimas yra labai svarbūs siekiant teisingos pertvarkos, atitinkančios anglies dioksido poveikio neutralumo tikslą. Šiam tikslui pasiekti labai svarbi prieiga prie pakankamų, įperkamų mažo anglies dioksido kiekio energijos išteklių, kurie leistų užtikrinti mažo anglies dioksido kiekio pramoninę gamybą“, – teigė pranešėjas Andrés Barceló Delgado.

„Labai svarbu sudaryti sąlygas ištekliams ir energijai imlių pramonės sektorių teisingai pertvarkai. ES ekonomikos gaivinimo priemonė ir su ja susiję nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai turi padėti kurti ir išlaikyti kokybiškas darbo vietas, įtraukti socialinius partnerius ir, pasitelkiant perkvalifikavimą bei kvalifikacijos kėlimą, paremti darbo rinkos pertvarką“, – teigė bendrapranešėjis Enrico Gibellieri. (ks)