Fremme af konkurrenceevne, innovation og jobskabelse bør være en prioritet i det internationale samarbejde om regulering ved hjælp af en ny multilateral handelsordning, siger Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i en udtalelse udarbejdet af Georgi Stoev og Thomas Student og vedtaget på EØSU's plenarforsamling i juli.

Ekstraordinære begivenheder som coronavirus (covid-19) truer med at få den globale økonomi og det sociale liv til at stå stille. Krisens følgevirkninger omfatter recessioner i USA, EU, Japan og andre dele af verden, en ekstremt langsom vækst i Kina og et meget omfattende fald i det økonomiske output. Regeringerne er nødt til at kompensere for de økonomiske skader ved hjælp af finans- og pengepolitikker og håndtere de forventede ændringer i det økonomiske paradigme.

"Den industrielle udvikling i Europa må ikke blive et offer for urimelig økonomisk, social og miljømæssig dumping. Dette kan blive en reel trussel mod de europæiske industrier og den europæiske sociale model," sagde ordføreren for udtalelsen Georgi Stoev. "Vi er bekymrede over den negative holdning til international handel og globalisering og den stigende populisme. Protektionisme og nationalisme kan ikke løse de økonomiske og sociale problemer," konkluderede han.

"Europa har i høj grad brug for et nyt projekt for intern integration: en fælles økonomi-, social-, finans-, energi- og miljøpolitik (herunder en folkesundhedsmæssig koordinering) og en sammenhængende handelspolitik," sagde medordfører Thomas Student. EØSU mener, at den grønne pagt bør integrere den nye industristrategi og handelspolitikken sammen med den økonomiske politik og regulerings- og konkurrencepolitikken i en samlet indsats for at hjælpe miljøet, uden at det skaber en trussel mod det indre marked og europæiske virksomheder og arbejdspladser. EU bør opstille ambitiøse mål på miljøområdet for industrien som helhed. (ks)