Укрепването на конкурентоспособността, иновациите и създаването на работни места чрез обновена многостранна търговска схема следва да бъде приоритет на световното сътрудничество в областта на регулирането, подчертава Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в становище, изготвено по инициатива на Георги Стоев и Томас Щудент и прието на пленарната сесия на ЕИСК през юли.

Катаклизми от рода на коронавируса (COVID-19) представляват заплаха от изпадане на световната икономика и социалния живот в застой. Въздействието от това включва рецесия в САЩ, ЕС, Япония и други региони по света, изключително нисък растеж в Китай и огромни загуби под формата на спад на производството. Правителствата трябва да компенсират икономическите щети с фискални и парични политики и да се справят с очакваните промени на икономическата парадигма.

„Промишленото развитие в Европа не трябва да се превръща в жертва на несправедливи практики на икономически, социален и екологичен дъмпинг. Това би могло да се превърне в реална заплаха за европейските промишлени сектори и европейския социален модел“, заяви докладчикът по становището Георги Стоев. „Обезпокоени сме от отрицателното отношение към международната търговия и глобализацията и възхода на популистки движения. Протекционизмът и национализмът не могат да дадат отговори на икономическите и социалните проблеми“, заяви в заключение той.

„Европа се нуждае спешно от нов проект за вътрешна интеграция, обща икономическа, социална (включително координация по отношение на общественото здраве), фискална, енергийна и екологична стратегия и съгласувана търговска политика“, заяви съдокладчикът Томас Щудент. ЕИСК счита, че Зеленият пакт би трябвало да бъде интегриран в новата промишлена стратегия и търговската политика заедно с политиката в областта на икономиката, регулирането и конкуренцията в рамките на всеобхватно усилие за подпомагане на околната среда, без да се създава заплаха за единния пазар и европейските предприятия и работни места, и би трябвало да установи високи екологични амбиции за промишлеността като цяло. (ks )