The transition to a long-term sustainable transport system

EESC opinion: The transition to a long-term sustainable transport system

TEN/795 — Преходът към дългосрочна устойчива транспортна система

 

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 

ЕИСК:

 

  • счита, че гражданите и предприятията ще подкрепят активно прехода към дългосрочна устойчива транспортна система само ако той се прилага по финансово приемлив и социално осъществим начин. В противен случай съществува сериозен риск от неуспех и социални вълнения;

 

  • изтъква, че:

   - предприятията трябва да чувстват, че не са обременени с прекомерни разходи и че ще запазят конкурентоспособността си;

   - служителите трябва да получат възможност да се адаптират към новите условия на труд по социално приемлив начин;

   - на гражданите трябва да им бъдат предоставени достъп и мобилност на разумна цена и при добри общи условия, както в градовете, така и в селските райони;

 

  • подчертава, че следва да се обърне специално внимание на транспортната инфраструктура, по-специално за разпространението на алтернативни горива, на достъпността на транспорта, използването на чисти горива, интегрирането на видовете транспорт и въвеждането на иновации и нови видове транспорт.