ЕИСК призовава за нови политики на ЕС в подкрепа на стъкларската промишленост

След диалога относно прехода към неутрално по отношение на климата общество, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призова за предприемане на повече действия за защита на европейската стъкларска промишленост.

ЕИСК отправя искане към създателите на политики от ЕС да поставят стъкларския сектор в центъра на настоящите приоритети на политиката, като например пакета „Адаптиране към цел 55“, пакета за кръговата икономика, Програмата в областта на цифровите технологии, програмата за стратегическите вериги за създаване на стойност и международната търговска политика на ЕС и свързаните с нея инструменти.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства политиките на ЕС за подкрепа на стъкларската промишленост с цел да се даде възможност за преход към неутрално по отношение на климата общество. Комитетът разглежда вълната на саниране в ЕС като огромен източник на възможности за стопанска дейност за стъкларството, предизвикащ привличането на инвестиции и същевременно допринасящ значително за намаляването на емисиите на CO2 от сградите. Въпреки това ЕИСК настоятелно препоръча енергийният преход да се извърши и в стъкларския сектор, който ще получи финансова подкрепа както за капиталовите, така и за оперативните разходи и няма да бъде изложен на нелоялна конкуренция извън пазара на ЕС.

В становището си по собствена инициатива на тази тема, прието на октомврийската пленарна сесия, ЕИСК призовава за множество паралелни действия за подобряване на екологичността и енергийната ефективност на стъкларската промишленост, в съчетание с повишаване на конкурентоспособността и запазване на качествените работни места.

„Стъклото е във всички сектори – от мобилността, до строителство, от отбраната до смартфоните. За да се използва пълноценно потенциалът на новите пазари на стъкло, като същевременно се отговори на предизвикателствата на екологичния и цифровия преход, ЕС се нуждае от промишлена стратегия за стъкларството“, заяви Аурел Лауренциу Плосцеану.

ЕИСК призовава Комисията и Парламента да разработят нови политики на ЕС по отношение на целите в областта на климата, за да се възобнови производството на фотоволтаични клетки в Европа и да се защити производството на други стратегически изделия от стъкло и веригите за създаване на стойност, към които те принадлежат.

ЕИСК счита, че стъкларската промишленост на ЕС е на кръстопът. От една страна, стъкларството трябва да се справи със структурните трансформации, съпътстващи цифровия и екологичния преход. Производството ще трябва да постигне неутралност по отношение на въглеродните емисии и кръговост за три десетилетия, а през следващите години ще настъпи още по-голяма автоматизация и цифровизация на процесите.

От друга страна стъкларството ще бъде начело на тези преходи и през следващите години ще има нови възможности за икономическа дейност за много стъкларски продукти.

„ЕС би трябвало да класифицира стъклото като дълготраен материал и да признае ползите от него за устойчивите системи за опаковане и кръговата икономика. Стъкларският сектор крие голям потенциал за създаване на нови работни места в сектора за рециклиране на стъкло и за привличане на нови талантливи работници“, заяви съдокладчикът по становището Жералд Крьозер.

ЕИСК настоятелно призовава ЕС да признае, че стъклото е абсолютно необходимо за производството на „зелена“ енергия. (ks)