ETSK: EU:n uusilla politiikoilla pitää tukea lasiteollisuutta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) vaatii lisätoimia Euroopan lasiteollisuuden suojelemiseksi ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä koskevaan vuoropuheluun liittyen.

ETSK kehottaa EU:n poliittisia päättäjiä antamaan lasiteollisuudelle keskeisen sijan tämänhetkisissä poliittisissa painopisteissä eli muun muassa 55-valmiuspaketissa, kiertotalouspaketissa, digitaalistrategiassa, strategisia arvoketjuja koskevassa ohjelmassa sekä EU:n kansainvälisessä kauppapolitiikassa ja siihen liittyvissä välineissä.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on ilmaissut tyytyväisyytensä EU:n politiikkoihin, joilla tuetaan lasiteollisuutta pyrittäessä kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa. Komitean mielestä EU:n rakennusten perusparannusaalto tarjoaa lasialalle erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä se saa liikkeelle investointeja ja auttaa myös vähentämään huomattavasti rakennusten hiilidioksidipäästöjä. ETSK on kuitenkin suosittanut painokkaasti, että myös lasiteollisuudessa toteutetaan energiakäänne. Alan tulee saada taloudellista tukea sekä pääoma- että toimintamenoihin, eikä sen tule joutua kilpailemaan epäreiluin ehdoin EU:n markkinoiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

ETSK kehottaa tästä aiheesta lokakuun täysistunnossa hyväksymässään oma-aloitteisessa lausunnossa toteuttamaan rinnakkain monia erilaisia toimia, jotta lasiteollisuuden ympäristövaikutuksia saataisiin vähennettyä ja sen energiatehokkuutta lisättyä siten, että samalla pyritään parempaan kilpailukykyyn ja säilyttämään laadukkaat työpaikat.

”Lasia käytetään kaikkialla liikenteestä rakennusalaan ja puolustusalalta älypuhelimiin. Jotta lasialan uusien markkinoiden koko potentiaali pystytään hyödyntämään ja vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin kyetään vastaamaan, EU tarvitsee lasiteollisuusstrategian”, totesi lausunnon esittelijä Aurel Laurențiu Plosceanu.

ETSK kehottaa komissiota ja parlamenttia laatimaan uusia EU:n linjauksia ilmastotavoitteista ja strategisista arvoketjuista, jotta aurinkokennojen valmistus voidaan aloittaa uudelleen Euroopassa ja voidaan turvata muiden strategisten lasituotteiden tuotanto arvoketjuineen.

ETSK toteaa, että EU:n lasiteollisuus on tienhaarassa. Sen on toisaalta selviydyttävä digitaalisen ja vihreän siirtymän mukanaan tuomista rakennemuutoksista. Tuotannosta on tehtävä 30 vuoden kuluessa hiilineutraalia ja kiertotalousperiaatteen mukaista, ja prosessit muuttuvat tulevina vuosina entistä automatisoidummiksi ja digitaalisemmiksi.

Toisaalta lasi on tulevissa rakennemuutoksissa eturivin asemassa ja monien lasituotteiden osalta avautuu lähivuosina uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”EU:n pitäisi luokitella lasi pysyväksi materiaaliksi ja tunnustaa lasin hyödyt kestävyysajattelun mukaisten pakkausjärjestelmien ja kiertotalousperiaatteiden edistämisessä. Lasinkierrätysalalle voi syntyä runsaasti uusia työpaikkoja, jotka vetävät puoleensa uutta osaavaa työvoimaa”, lausunnon toinen esittelijä Gerald Kreuzer totesi.

ETSK kehottaa siksi EU:ta tunnustamaan lasin suuren merkityksen vihreän energian tuottamisessa. (ks)