Artificiell intelligens måste gynna alla, varnar EESK

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) tar tydlig ställning i fråga om artificiell intelligens, och påpekade vid en högnivåkonferens i Helsingfors den 21 november 2019 att den digitala revolutionen måste ha ett mänskligt ansikte, vara inkluderande och medföra fördelar för alla européer.
 
Artificiell intelligens och den digitala omvandlingen måste vara inkluderande och skapa fördelar för alla européer, inklusive utsatta grupper. Vid högnivåkonferensen om artificiell intelligens, robotteknik och digitala tjänster för medborgarnas välbefinnande, som anordnades av EESK i Helsingfors den 21 november 2019 i samarbete med det finländska EU-ordförandeskapet och Finlands social- och hälsovårdsministerium och kommunikationsministerium, fastslog EESK:s ledamöter ännu en gång att människan måste fortsätta stå i centrum för den tekniska utvecklingen framöver.
 
Ariane Rodert, ordförande för EESK:s sektion för inre marknaden, produktion och konsumtion (INT), underströk att artificiell intelligens är en av de viktigaste politiska prioriteringarna för EESK:s nuvarande ordförandeskap, och sade: Artificiell intelligens måste utvecklas på ett säkert och opartiskt sätt, och framför allt vara förenlig med EU:s värden. Vi måste se till att artificiell intelligens och dess tillämpningar främjar människors välbefinnande och egenmakt, med vederbörlig respekt för de grundläggande rättigheterna.
 
Pierre Jean Coulon, ordförande för EESK:s sektion för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN), var inne på samma spår och konstaterade följande: Digitaliseringen sker överallt: inom hälso- och sjukvården såväl som transport- och energisektorerna, och påverkar oss alla i våra liv. Därför måste vi reglera utvecklingen på detta område för att se till att alla kan bidra till och dra nytta av den digitala ekonomin och det digitala samhället. Det civila samhället måste involveras och spela en viktig roll genom att kämpa för öppenhet och värna om allmänhetens bästa.
 
Vid evenemanget tog man upp de möjligheter och utmaningar som digitalisering och artificiell intelligens medför. Överst på dagordningen stod inverkan på människors hälsa, robotteknik och digital spetsteknik, samt framtida steg i EU:s politiska beslutsfattande. Bland talarna fanns Mikko Koskinen, företrädare för kommunikationsministeriet, Johanna Koponen, från Finlands ständiga representation vid EU, och Europaparlamentsledamoten Miapetra Kumpula-Natri.
 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH VÄLBEFINNANDE

 
Digitala hälso- och sjukvårdstjänster kan öka välbefinnandet för miljontals medborgare i hela Europa och grundligt förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls patienter. Mot bakgrund av den förändring som den digitala omvandlingen innebär måste människan stå i centrum för vården. Digitaliseringen måste vara till hjälp för hälso- och sjukvårdspersonalen, som bör skaffa sig nya och lämpliga kvalifikationer och digitala färdigheter för att bättre kunna ta hand om sina patienter.
 
Digitala verktyg måste vara ett hjälpmedel för att utveckla nya organisationsformer inom systemen för vård och omsorg. De får dock inte missförstås: de är inga besparingspaket för sjuk- och hälsovårdsbudgetarna och får inte leda till nedskärningar i fråga om personal eller tillhandahållna tjänster, sade EESK-ledamoten Diego Dutto.
 

DIGITAL RÖRLIGHET

 
Uppkopplad och automatiserad rörlighet, i synnerhet självkörande autonoma fordon, medför fördelar för vårt samhälle i fråga om säkerhet och förbättrade tjänster. Samtidigt ger den också upphov till viss oro. När artificiell intelligens används bör man därför alltid se till att principen att människan ska ha kontrollen respekteras: maskiner förblir maskiner och människan ska alltid behålla kontrollen över dem.
 
Utbildning är avgörande för att se till att människor är redo för ett digitalt liv och beredda att lära sig om de nya teknikformernas egenskaper, begränsningar och risker. Förberedelserna börjar i skolan genom utvecklingen av kritiskt tänkande. Specialiserad högre utbildning är viktig, liksom en bred allmän utbildning och rätt inställning till lärande under hela livet, påpekade EESK-ledamoten Ulrich Samm.
 

FRAMTIDA UTVECKLING

 
Att bygga upp förtroende är en prioriterad fråga när man tar itu med tillämpningen av artificiell intelligens i vårt samhälle de närmaste åren. Tillvägagångssättet måste förbli människocentrerat och man måste utveckla ett sunt certifieringssystem som bygger på testförfaranden och ger företagen möjlighet att intyga att deras produkter som bygger på artificiell intelligens är tillförlitliga och säkra. Det är viktigt att involvera arbetstagarna, särskilt när det införs system baserade på artificiell intelligens som kan ändra metoderna för att organisera, kontrollera och övervaka arbetet.
 
Utvecklingen av artificiell intelligens måste vägledas, formas och föregripas genom social och civil dialog. Alla berörda parter måste involveras: politiska beslutsfattare, arbetsmarknadens parter, konsumenter och icke-statliga organisationer samt sakkunniga och akademiker. Det är mycket viktigt att man i god tid identifierar och övervakar omvälvande förändringar, sade EESK-ledamoten Franca Salis Madinier avslutningsvis.
 
 
För ytterligare information om evenemanget och det arbete och den verksamhet som utförs av sektionerna INT och TEN, se vår webbplats.

Downloads

Artificial intelligence must benefit everybody, warns EESC