ETSK teroittaa, että tekoälyn on hyödytettävä kaikkia

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on omaksunut lujan asenteen tekoälyä kohtaan. Komitea painotti Helsingissä 21. marraskuuta 2019 pidetyssä korkean tason konferenssissa, että digitaalisen vallankumouksen on oltava ihmiskeskeinen ja osallistava ja että sen on hyödytettävä kaikkia eurooppalaisia.
 
Tekoälyn ja digitalisaation on oltava osallistavia ja tuotettava hyötyä kaikille eurooppalaisille, myös heikossa asemassa oleville ryhmille. ETSK:n Helsingissä 21. marraskuuta 2019 yhteistyössä EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Suomen sekä Suomen sosiaali- ja terveysministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa aiheesta ”Tekoäly, robotiikka ja digitaaliset palvelut kansalaisten hyvinvoinnin edistäjinä” järjestämässä korkean tason konferenssissa ETSK:n jäsenet vahvistivat, että ihmisen on pysyttävä uuden teknologisen kehityksen keskipisteessä.
 
ETSK:n ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaoston (INT) puheenjohtaja Ariane Rodert korosti, että tekoäly on yksi ETSK:n nykyisen puheenjohtajiston tärkeimmistä poliittisista painopisteistä, ja jatkoi: Tekoälyä on kehitettävä turvallisesti ja puolueettomasti ja ennen kaikkea EU:n arvojen mukaisesti. Meidän on varmistettava, että tekoäly ja sen sovellukset edistävät ihmisten hyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia samalla asianmukaisesti perusoikeuksia kunnioittaen.
 
Samalla aaltopituudella oli ETSK:n ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaoston (TEN) puheenjohtaja Pierre Jean Coulon, joka totesi: Digitalisaatiota tapahtuu kaikkialla, esimerkiksi terveys- liikenne- ja energia-alalla, ja se vaikuttaa jokaisen elämään. Tästä syystä alan kehitystä on säänneltävä, jotta voidaan varmistaa, että kukin voi antaa panoksensa digitaalitalouteen ja -yhteiskuntaan ja hyötyä niistä. Kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan, ja sillä on oltava tärkeä rooli avoimuuden edistämisessä ja kansalaisten suojelemisessa.
 
Tapahtumassa käsiteltiin digitalisaation ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita. Asialistan kärjessä olivat vaikutukset ihmisten terveyteen, robotiikka ja huippuluokan digitaaliset välineet sekä EU:n tuleva poliittinen päätöksenteko eri vaiheineen. Puhujia olivat muun muassa Suomen liikenne- ja viestintäministeriön edustaja Mikko Koskinen, Suomen pysyvän EU-edustuston edustaja Johanna Koponen ja Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri.
 

TERVEYDENHUOLTO JA HYVINVOINTI

 
Digitaalisilla terveys- ja hoivapalveluilla on mahdollista lisätä miljoonien kansalaisten hyvinvointia kaikkialla Euroopassa ja parantaa huomattavasti potilaille tarjottavien palvelujen laatua. Digitalisaation aiheuttamat muutokset huomioon ottaen ihmisen on pysyttävä hoidon ja hoivan keskiössä. Digitalisoinnin on tuettava terveydenhuollon ammattilaisia, joiden olisi hankittava uusia ja asianmukaisia pätevyyksiä ja digitaalisia taitoja, jotta he pystyvät huolehtimaan potilaistaan paremmin.
 
Digitaalisten välineiden avulla tulisi kehittää uusia terveys- ja hoiva-alan organisointimuotoja. Näitä digitalisointiprosesseja ei kuitenkaan tule tulkita väärin: ne eivät ole terveydenhuoltobudjettien säästöpaketteja, eivätkä ne saa johtaa henkilöstön tai palvelujen vähentämiseen, totesi ETSK:n jäsen Diego Dutto.
 

DIGITAALINEN LIIKKUVUUS

 
Verkotettu ja automatisoitu liikkuvuus – ja sen puitteissa erityisesti itseohjautuvat automatisoidut ajoneuvot – hyödyttävät yhteiskuntaa turvallisuuden ja parempien palvelujen muodossa. Toisaalta tämä kehitys herättää myös tiettyjä huolia. Tämän vuoksi olisi tekoälyä käytettäessä aina noudatettava ”ihminen komentaa” -periaatetta: koneet pysyvät koneina ja ihmiset pitävät joka hetki koneet hallinnassaan.
 
Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus on avainasemassa, kun halutaan valmistautua digitaalielämään ja oppia uusien teknologioiden ominaispiirteistä, rajoituksista ja riskeistä. Valmistautuminen alkaa koulussa kriittisen ajattelun kehittämisellä. Erikoistunut korkea-asteen koulutus on tärkeää, samoin kuin laaja yleissivistävä koulutus sekä oikeanlainen asenne oppimiseen koko elämämme ajan, totesi ETSK:n jäsen Ulrich Samm.
 

TULEVA KEHITYS

 
Luottamuksen rakentaminen on ensisijaisen tärkeää, kun kyse on tekoälyteknologioiden soveltamisesta yhteiskunnassamme lähivuosina. Toimintatavan on pysyttävä ihmiskeskeisenä, ja on kehitettävä testausmenettelyihin perustuva varma sertifiointijärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat ilmoittaa tekoälytuotteidensa olevan luotettavia ja turvallisia. Työntekijöiden osallistuminen on olennaisen tärkeää erityisesti silloin, kun otetaan käyttöön tekoälyjärjestelmiä, jotka todennäköisesti muuttavat työn organisointia, johtamista ja valvontaa.
 
Tekoälyn kehitystä on ohjattava, muokattava ja ennakoitava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja kansalaisvuoropuhelun avulla. Osallisiksi tähän tarvitaan kaikki sidosryhmät: poliittiset päätöksentekijät, työmarkkinaosapuolet, kuluttajat ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat ja tieteentekijät. On ratkaisevan tärkeää havaita ongelmalliset kehityskulut oikea-aikaisesti ja pitää niitä silmällä, totesi ETSK:n jäsen Franca Salis Madinier.
 
 
Lisätietoja tapahtumasta sekä INT- ja TEN-jaostojen työstä ja toiminnasta on verkkosivuillamme.

Downloads

Artificial intelligence must benefit everybody, warns EESC