Artificiell intelligens kan förbättra livskvaliteten, men potentiella risker kvarstår

This page is also available in

En delegation av ledamöter från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) besökte tre finländska teknikcentrum för att bedöma de potentiella fördelarna och farorna med artificiell intelligens för vårt samhälle. De betonade att all framtida utveckling måste omfatta tre pelare: produktsäkerhet, konsumentförtroende och solidaritet inom vård och omsorg.

AI-tillämpningar kan öka människors välbefinnande, men de potentiella riskerna måste tas på allvar. De produkter som växer fram till följd av ny teknik och den digitala revolutionen är i allmänhet till mycket stor hjälp och kan ha ett brett spektrum av användningsområden inom alla områden i våra liv, från att lämna ut läkemedel till att avhjälpa ensamhet. De måste dock hanteras varsamt, eftersom de inte alltid är så enkla som de kan verka.

För att bedöma möjligheterna och utmaningarna på ett praktiskt sätt besökte en delegation av EESK-ledamöter tre finländska organisationer som arbetar med att utveckla digital teknik. De bedömde de potentiella fördelarna och farorna för vårt samhälle och var eniga om att all framtida utveckling av artificiell intelligens bör ske med verkliga människor som referenspunkt, särskilt när det gäller produkternas säkerhet, konsumenternas förtroende och solidariteten inom vård- och omsorgssektorn. Tekniken är ett verktyg som kan göra vårt liv enklare och hjälpa samhället att lösa sina problem, men den måste alltid vara människodriven.

Människor i centrum för artificiell intelligens

Säkerheten kommer först, sade EESK-ledamoten Franca Salis Madinier. Alla AI-produkter kan medföra stora fördelar, men den andra sidan av myntet är att de också kan vara farliga. Dessa produkter är som läkemedel, allt beror på hur man använder dem. Därför måste de absolut testas och certifieras innan de kan säljas, tillade hon. Ett europeiskt certifieringssystem för fastställande av standarder är därför mycket viktigt, eftersom tillverkarna på så sätt kan intyga att deras produkter har kontrollerats och det inte finns någon risk för att människor skadas. Utöver säkerhet omfattar andra krav robusthet, tålighet och avsaknad av fördomar, diskriminering eller partiskhet.

En annan avgörande fråga är förtroende. EU-medborgarna måste kunna veta vilka företag de kan lita på. I detta avseende rekommenderade EESK-ledamoten Ulrich Samm att man ska hänvisa till tillförlitliga företag och yrkesverksamma snarare än till ”tillförlitliga algoritmer”. Det behövs en europeisk märkning för pålitliga AI-företag, en som grundar sig på de europeiska värdena, betonade han. En sådan process skulle skapa en konkurrensfördel i framtiden, eftersom den skulle möjliggöra konsumentförtroende: människorna skulle kunna känna igen företag och produkter som de kan lita på, menade han.

Den digitala tekniken spelar också en viktig roll på vård- och omsorgsområdet, där nya former av organisation och styrning håller på att växa fram. De nya digitala verktygen bör bidra till att genomföra och förstärka, snarare än försvaga, medborgarnas grundläggande rättigheter. Människorna måste alltid stå i centrum för den sociala omsorgen. Tekniken är tänkt att stödja oss och göra vårt liv enklare, inte tvärtom, påpekade EESK-ledamoten Diego Dutto. Vi måste dra nytta av den digitala omvandlingen för att utveckla potentialen hos såväl enskilda individer som lokalsamhällen och sociala ekonomier. Värdena solidaritet och universalitet måste fortsätta att ligga till grund för våra hälso- och sjukvårdssystem, och detta bör säkerställas genom lämpliga offentliga investeringar, avslutade han.

EESK-ledamöternas besök vid teknikcentrum i Helsingfors

Kommittéledamöternas studiebesök ägde rum i närheten av Helsingfors den 22 november 2019, i samband med EESK:s konferens om artificiell intelligens, robotteknik och digitala tjänster för medborgarnas välbefinnande, som hållits i Helsingfors dagen innan. Det första mötet anordnades av Statens tekniska forskningscentral (VTT), där EESK-ledamöterna kunde diskutera den senaste utvecklingen inom robotteknik och undersöka kvantteknikprojekts potentiella räckvidd.

Det andra besöket ägde rum på Yrkeshögskolan Diakonia: fokus låg på utbildning, social kompetens och teknik för att förebygga isolering och bidra till integration och jämlikhet. Den sista sessionen ägde rum på Airo Island och handlade om innovation och affärsmöjligheter, och man visade upp specifika fallstudier med produkter som tillverkas av uppstartsföretag, såsom en kretsloppsdusch och en robot som lämnar ut läkemedel.

En sovrobot är ett annat exempel på de fördelar som artificiell intelligens kan ge människor och vårt samhälle som helhet. Den kan användas för att motverka sömnlöshet, ett utbrett problem i industri­länderna, där det uppskattas att omkring en tredjedel av befolkningen drabbas av en sömnstörning minst en gång under sin livstid. Detta kan ha många orsaker, t.ex. stress eller ångest på kvällarna, men de leder alla till att människor får svårt att vila ordentligt under natten.

Sovroboten kan hjälpa oss att somna. När vi håller i den och följer dess råd och metod, får vår kropp lättare att slappa av. Det rätta mjuka ljuset, avkopplande musik och andningsövningar gör resten, genom att bidra till att vår hjärtrytm synkroniseras med maskinens. På det hela taget kanske inte artificiell intelligens är en universallösning, men den kan utan tvekan medföra stora fördelar.

See also