EESK anger att handeln har en nyckelroll när det gäller att främja en hållbar ekonomisk återhämtning från covid‑19-krisen.

Vid sin plenarsession i juli antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ett yttrande om Europeiska kommissionens senaste årsrapport om genomförandet av frihandelsavtalen under 2018. EESK anger att handeln har en viktig roll att spela när det gäller att ”främja en hållbar ekonomisk återhämtning [...] och göra det möjligt för företag att återuppbygga och omorganisera sina brutna värdekedjor”. Samtidigt beklagar kommittén att det civila samhällets övervakningsarbete fortfarande ”till stor del saknas” i genomföranderapporten.

I sitt yttrande uppmanar EESK EU-institutionerna att dra viktiga lärdomar av den nuvarande situationen. Dessa inbegriper behovet av att återställa mer motståndskraftiga, diversifierade och ansvarsfulla globala leveranskedjor och att utveckla starkare mekanismer för att ”tillhandahålla en hållbar handels- och investeringsagenda i alla dess dimensioner”. EESK beklagar särskilt att det arbete som har gjorts av de inhemska rådgivande grupperna när det gäller att övervaka avtalens inverkan på åtagandena i fråga om handel och hållbar utveckling ”till stor del inte finns med” i rapporten. Kommittén anser att de inhemska rådgivande grupperna ”måste stärkas för att de ska kunna utföra sina övervakningsuppgifter framgångsrikt” och uttrycker sin oro ”med tanke på att kapitlen om handel och hållbar utveckling för närvarande saknar bindande efterlevnadsverktyg”. (dgf)