Det sociala toppmötet i Porto är en milstolpe för Europa

Den 28 april höll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en diskussion med Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, om handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och det sociala toppmötet i Porto, där planen skulle diskuteras på högsta nivå.

Under debatten, som ägde rum i anslutning till EESK:s plenarsession online, lade kommittén även fram och antog en resolution som sitt bidrag till toppmötet i Porto med titeln ”Det europeiska civila samhällets samarbete för vår hållbara framtid”.

I resolutionen hävdar EESK att toppmötet i Porto är en milstolpe och utgör ”ett tillfälle att visa att EU och medlemsstaterna samarbetar med sina medborgare och för deras välbefinnande och inte lämnar någon på efterkälken”.

Enligt EESK ligger handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter precis rätt i tiden mot bakgrund av återhämtningen efter covid-19-pandemin. Alla medborgare, även de mest sårbara, måste kunna delta i, identifiera sig med och finna hopp i den europeiska pelarens vision och framtida genomförande genom det civila samhällets aktiva deltagande.

EESK uppmanar medlemsstaterna och EU-institutionerna att vidta åtgärder på en rad olika områden. Detta inkluderar ökad social resiliens i europeiska ekonomier och förstärkt ekonomisk tillväxt med fler arbetstillfällen.

EESK:s ordförande Christa Schweng menade att ”toppmötet är ett steg framåt när det gäller att sätta människan i centrum för EU-politiken. Genom sitt arbete strävar EESK efter att så gott vi kan bidra till återhämtningen och till förberedelserna för grönare och mer digitala samhällen och ekonomier genom att ta vara på idéer och rekommendationer från det organiserade civila samhället.”

Nicolas Schmit beskrev handlingsplanen som ”en plan för folket” och tillade att tanken är att förbättra levnads- och arbetsförhållandena för de mest missgynnade och utsatta samhällsgrupperna såsom kvinnor, barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tonvikten ligger på att främja bättre sociala villkor och investera i människor som en förutsättning för konkurrenskraft och innovation.

”Ekonomierna kan inte blomstra och de digitala och gröna omställningarna kan inte bli framgångsrika ifall människor inte har tillfredsställande hälsa och tillräcklig utbildning och fortbildning. Vi vill understryka att vår sociala modell inte är en börda, utan ett särdrag och en tillgång som har gett oss bättre möjlighet än på andra håll i världen att hålla rätt kurs under pandemin” sade han.

Han betonade dock att kommissionen är väl medveten om fördelningen av befogenheter mellan medlemsstaterna och EU och att det inte finns någon strävan efter att lagstifta på områden som inte faller inom EU:s kompetensområden. Detta gäller särskilt det sätt på vilket målen ska uppnås, vilket ankommer på medlemsstaternas regeringar. (ll)