EESK:s studie om det civila samhällets insatser mot covid-19

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Vid Mångfald Europas högnivåkonferens ”Civilsamhällesorganisationerna under och efter covid-19: Vilka utmaningar och vilken framtid?” den 12 mars presenterade gruppen den nya studien ”The response of civil society organisations to face the COVID-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted in Europe”.

EESK beställde denna studie på uppmaning av gruppen Mångfald Europa. Studien bidrar på två sätt: För det första kastar den ljus över pandemins följder för många olika civilsamhällesorganisationer och deras verksamhet i Europa. För det andra innehåller den en analys och exempel på de många initiativ som genomförts av civilsamhällesorganisationer för att hjälpa lokala samhällen och utsatta grupper att hantera pandemin. För att samla in dessa uppgifter har författarna använt en metod där de kombinerat skrivbordsundersökningar med en djupgående webbenkät.

 

Studien visar att civilsamhällesorganisationer har stått och fortfarande står i främsta ledet för insatserna mot covid-19-pandemin genom att tillhandahålla grundläggande tjänster och skydda rättigheterna för samhällets mest utsatta grupper. Samtidigt framhålls att civilsamhällesorganisationerna själva stått inför stora utmaningar som kan göra det svårare för dem att fortsätta att utföra sin uppgift. 

 

Mot bakgrund av detta belyser författarna centrala frågor för civilsamhällesorganisationernas framtid, till exempel bristen på hållbar finansiering, rättsliga ramverk och tillräckliga resurser och kompetenser. Dessa frågor kommer att kräva framtida reflektioner och djärva politiska beslut för att civilsamhällesorganisationernas kapacitet ska kunna bibehållas och stärkas i återhämtningsfasen efter covid-19.

Hela studien och en sammanfattning finns tillgängliga online. Studien omfattar också en ”förteckning över god praxis”, som är en samling av de många framgångsrika initiativ som civilsamhällesorganisationer genomfört i kampen mot pandemin. Ett pressmeddelande om gruppen Mångfald Europas konferens finns på EESK:s webbplats.