Blockkedjeteknik och gruvindustrin: en gemensam framtid

Blockchain

För framtidens gruvindustri skulle blockkedjeteknik kunna innebära användbara lösningar. Den digitala omställningen bör dock genomföras med hänsyn till de sociala konsekvenserna. Detta var huvudbudskapet från den rundabordsdiskussion som EESK:s rådgivande utskott för industriell omvandling (CCMI) anordnade online den 14 december 2020.

”Gruvföretag som har tagit sig an den digitala omställningen har gjort förbättringar när det gäller säkerhet, hållbarhet, produktivitet och vinster. Blockkedjor är industrins framtid, men teknikens styrning måste diskuteras. Vi måste också minimera de sociala och regionala obalanser som följer av att verksamheter ställer om i linje med den nya gröna given och den cirkulära ekonomin”, framhöll CCMI:s ordförande Pietro De Lotto.

Hilde Van Laere, medlem av CCMI, instämde i detta och konstaterade att ”blockkedjetekniken står i centrum för digitaliseringen och har potential att förändra företag och samhället i stort, inte bara gruvindustrin. Den har inneburit förändringar för alla företag inom alla sektorer, och även när det gäller förutsättningarna för gruvdriften. Inom blockkedjetekniken finns tillämpningar som är ytterst användbara för gruvindustrin och som kan bidra till säkra och transparenta affärstransaktioner och användas för registrering av ändringar i dokument och affärsavtal”.

En rad operativa och institutionella aktörer deltog i debatten: Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (Svemin), Minespider, Kamni Chain, IndustriALL Norge, Intraw (internationella observationsgruppen för råvaror), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

Webbseminariet anordnades som ett led i uppföljningen av yttrandet CCMI/176 Digital utvinning i Europa: nya lösningar för hållbar produktion av råvaror, som utarbetats av Marian Krzaklewski och Hilde Van Laere, och som EESK antog vid sin plenarsession i september. (mp)