Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlásil 14. ročník Ceny pre občiansku spoločnosť, o ktorú sa môžu uchádzať organizácie občianskej spoločnosti, jednotlivci a súkromné spoločnosti registrované alebo so sídlom v Európskej únii.

EHSV si za tohtoročnú tému zvolil duševné zdravie, aby tak ocenil kreatívne a inovatívne neziskové projekty, ktoré pomáhajú osobám s duševnými poruchami a vytvárajú prostredie podporujúce ich duševnú pohodu, či už na individuálnej úrovni alebo prostredníctvom kolektívneho úsilia.

Suma v celkovej výške 50 000 EUR sa rozdelí medzi najviac piatich víťazov. Prihlášky je možné podávať do 30. septembra 2023, 10.00 hod. (bruselského času). Slávnostné odovzdávanie cien sa pravdepodobne uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV na jar 2024.

Prihlásené iniciatívy a projekty musia byť realizované v EÚ. Musí ísť o iniciatívy, ktoré sa už zrealizovali alebo ešte stále prebiehajú. Témy, ktoré možno prihlasovať do súťaže o cenu, sa musia týkať aspoň jednej z otázok uvedených v Pravidlách pre 14. ročník udeľovania Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť zverejnených na osobitnej webovej stránke.

Projekty sa môžu okrem iného zamerať na prevenciu a boj proti psychosociálnym rizikám na pracovisku a boj proti nim a na podporu kultúry priaznivého pracovného prostredia. Môžu sa tiež zaoberať potrebami znevýhodnených skupín a starnúceho obyvateľstva v oblasti duševného zdravia alebo podporou duševnej pohody detí a dospievajúcich.

Do súťaže o cenu možno prihlásiť aj projekty zamerané na komunitnú prácu, ako je posilnenie miestnych komunít, zriaďovanie sietí pre zapájanie komunity a vytváranie prostredia podporujúceho duševné zdravie. Ako vstupné témy sú tiež prijateľné zlepšovanie gramotnosti v oblasti duševného zdravia a boj proti stigmatizácii, ktorá často odrádza ľudí od toho, aby vyhľadali pomoc.

EHSV dúfa, že jeho cena bude vnímaná ako uznanie a prezentácia mimovládneho úsilia vynaloženého doteraz na pomoc ľuďom, ktorí bojujú s problémami týkajúcimi sa duševného zdravia. Okrem toho by chcel podporiť prebiehajúce projekty a inšpirovať nové, a tým poukázať na to, ako môžu takéto projekty prispieť k obmedzeniu rozmachu tejto tichej epidémie v EÚ.

Cieľom prestížnej Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť je zvyšovať povedomie o výnimočnom príspevku občianskej spoločnosti k vytváraniu európskej identity a občianstva a k podpore spoločných hodnôt, ktoré posilňujú európsku integráciu. Cena sa každý rok zameriava na inú tému, ktorá je pre EÚ obzvlášť dôležitá. V minulých rokoch boli témami mládež a pomoc Ukrajine, klíma a rodová rovnosť. V roku 2020 udelil EHSV výnimočne Cenu za občiansku solidaritu, ktorá bola venovaná boju proti pandémii ochorenia COVID-19.

Ak sa chcete uchádzať o cenu, kliknite sem. (ll)