Zapojenie mládeže

Európsky hospodársky a sociálny výbor sa domnieva, že budúcnosť Európy spočíva v nápadoch a predstavivosti mladých ľudí, a je odhodlaný zabezpečiť ich zapojenie vo vzťahu k politickým prioritám, ako aj dosiahnutým výsledkom.
Výbor preto organizuje rôzne podujatia zamerané osobitne na mladých občanov Európskej únie. Tie im na jednej strane umožnia rozšíriť si svoje znalosti, ale zároveň sú pre EHSV príležitosťou profitovať z nápadov mladých ľudí a nechať sa nimi inšpirovať.

V tejto súvislosti EHSV nielenže privítal vyhlásenie roka 2022 za Európsky rok mládeže, ale vyzval aj na vypracovanie jasných plánov, v ktorých by sa inštitúcie zaviazali prispievať k stratégii EÚ pre mládež a zamerali na dosiahnutie konkrétnych výsledkov pre všetkých mladých Európanov.

Oboznámte sa s niektorými z našich najdôležitejších projektov pre mládež na stránke venovanej zapojeniu mladých ľudí.Vaša Európa, váš názor (YEYS)

Výročné podujatie Vaša Európa, váš názor! (YEYS), ktoré sa organizuje od roku 2010, je pre mladých ľudí vynikajúcou príležitosťou stretnúť sa s cieľom prispieť svojimi nápadmi, názormi a víziou k rozhodovacím procesom EÚ.

Každý rok je venované určitej téme, ktorá má veľký význam pre život mladých ľudí, ale aj pre budúcnosť Európy ako celku. Témou tohtoročného podujatia YEYS je Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Na podujatí sa zišlo 99 mladých študentov a 44 učiteľov z rôznych krajín, ktorí sa zúčastnili na seminároch, a diskutovali o tom, ako účinnejšie bojovať proti dezinformáciám a zlepšiť svoje povedomie o tejto problematike, ale aj povedomie svojich rovesníkov a iných.

Viac informácií na tomto ODKAZE!


Činnosť EHSV po legislatívnej stránke

Okrem mládežníckych podujatí EHSV podporuje zapojenie mládeže aj v rámci svojej legislatívnej činnosti. (Bližšie informácie o stanoviskách EHSV). EHSV vydal stanovisko na tému Európsky rok mládeže, v ktorom zdôrazňuje význam spolupráce s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami a potrebu úzko prepojiť tento rok s európskou stratégiou pre mládež, najmä s medziodvetvovým rozmerom politiky v oblasti mládeže.

EHSV nedávno dokončil aj stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému Ako zaručiť dôstojnú prácu pre mladých ľudí a zabezpečiť začlenenie skupiny NEET prostredníctvom vhodnej prípravy národných plánov obnovy (NEET – mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy). V tomto stanovisku sa vyzýva na využívanie finančných prostriedkov z fondu obnovy na investície do vytvárania kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí so zameraním na pracovné zmluvy na neurčitý čas a dôstojné pracovné podmienky.

EHSV v súčasnosti pracuje na stanovisku z vlastnej iniciatívy na tému Test pre mládež EÚ s cieľom vytvoriť nástroj na hodnotenie vplyvu na mládež, ktorý môže EÚ využiť na zabezpečenie toho, aby všetky európske legislatívne návrhy mali pozitívny vplyv na mladých ľudí.


Okrúhly stôl mládeže o klíme a udržateľnosti

V súlade s prijatým stanoviskom EHSV na tému Dosiahnuť štruktúrované zapojenie mladých v oblasti klímy a udržateľnosti v rozhodovacom procese EÚ sa v júli 2021 začali okrúhle stoly mládeže o klíme a udržateľnosti.

Okrúhle stoly mládeže, ktoré organizuje EHSV v spolupráci s Európskym fórom mládeže, Generation Climate Europe a Európskou komisiou, sa konajú aspoň dvakrát ročne v Bruseli. Čím sú výnimočné? Mladým ľuďom poskytujú priestor na pravidelné, štruktúrované a zmysluplné dialógy s rozhodujúcimi činiteľmi EÚ.

Každý okrúhly stôl mládeže má osobitnú tému, o ktorej sa diskutuje v rámci skupiny približne 10 zástupcov mládeže a člena Komisie zodpovedného za vybranú tému. Po každom podujatí účastníci vypracujú dokument s určitými konkrétnymi politickými požiadavkami, ktorý predložia príslušnému komisárovi, ktorý poskytne jasnú písomnú odpoveď na návrhy v nasledujúcom mesiaci.

Doteraz sa uskutočnili tieto dva okrúhle stoly mládeže:

Okrúhly stôl mládeže o klíme a udržateľnosti č. 1

 

Úvodné podujatie sa uskutočnilo 13. júla 2021 a zúčastnil sa na ňom výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

 

Okrúhly stôl mládeže o klíme a udržateľnosti č. 2

Koncom roka sa 26. novembra 2021 uskutočnil druhý okrúhly stôl mládeže o klíme a udržateľnosti s účasťou komisára EÚ pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijusa Sinkevičiusa.