Betrokkenheid van jongeren

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is ervan overtuigd dat jongeren met hun ideeën en opvattingen bepalend zijn voor de toekomst van Europa en zet zich ervoor in dat zij bij de vaststelling en uitvoering van beleidsprioriteiten worden betrokken.
Daarom organiseert het EESC diverse evenementen die specifiek op jonge burgers van de Europese Unie zijn gericht. Aan de ene kant krijgen jongeren tijdens deze evenementen de kans om hun eigen kennis te verbreden, aan de andere kant wordt het EESC zo in de gelegenheid gesteld om zijn voordeel doen met de ideeën en suggesties van jongeren.

Het EESC juicht in dit verband toe dat 2022 is uitgeroepen tot Europees Jaar van de Jeugd, maar dringt ook aan op duidelijke plannen waarin de instellingen zich ertoe verbinden een bijdrage te leveren aan de EU-strategie voor jongeren en zij de nadruk leggen op het bereiken van concrete resultaten voor alle jonge Europeanen.

Meer informatie over onze belangrijkste jongerenprojecten vindt u in deze rubriek “Betrokkenheid van jongeren”.Jouw Europa, jouw mening! (Your Europe, Your Say! – YEYS)

Sinds 2010 wordt jaarlijks het evenement Jouw Europa, jouw mening!(YEYS) georganiseerd. Dat vormt een perfecte gelegenheid om jongeren samen te laten discussiëren over hun ideeën, meningen en visie en zo bij te laten dragen aan de EU-besluitvorming.

Elk jaar worden thema’s gekozen die van groot belang zijn voor het leven van jongeren, maar ook voor de toekomst van Europa in het algemeen. In 2022 was het thema van YEYS: De waarheid over leugens. Jongeren tegen desinformatie.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

99 scholieren en 44 leraren uit verschillende landen wisselden ideeën uit, namen deel aan workshops en bespraken hoe desinformatie doeltreffender kan worden aangepakt en hoe zij zichzelf, maar ook hun medestudenten en anderen beter kunnen informeren.

Klik hier om daarover meer te weten te komen!


Wetgevingsactiviteiten van het EESC

Het EESC organiseert niet alleen jongerenevenementen, ook pleit het in al zijn wetgevingswerkzaamheden voor de betrokkenheid van jongeren. (Klik hier voor meer informatie over EESC-adviezen). Het EESC heeft zijn goedkeuring gehecht aan een advies over het Europees Jaar van de Jeugd, waarin het wijst op het belang van samenwerking met jongeren en jongerenorganisaties, en benadrukt dat het Europees Jaar van de Jeugd nauw moet aansluiten bij de EU-strategie voor jongeren, en met name bij de sectoroverschrijdende dimensie van het jeugdbeleid.

Daarnaast heeft het EESC onlangs een initiatiefadvies goedgekeurd over Zorgen voor fatsoenlijk werk voor jongeren en de inclusie van NEET’s (jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen) via adequate nationale herstelplannen. In dit advies dringt het EESC erop aan de herstelfondsmiddelen aan te wenden voor investeringen in het scheppen van hoogwaardige banen voor jongeren, met speciale aandacht voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Het EESC werkt momenteel aan een initiatiefadvies over de EU-jeugdtest, bedoeld om een instrument te ontwikkelen waarmee de EU ervoor kan zorgen dat alle Europese wetgevingsvoorstellen een positief effect op jongeren hebben.


Rondetafelconferenties voor jongeren over klimaat en duurzaamheid

Als follow-up van het EESC-advies “Naar een gestructureerde participatie van jongeren op het gebied van klimaat en duurzaamheid in het besluitvormingsproces van de EU” zijn in juli 2021 de rondetafelconferenties voor jongeren over klimaat en duurzaamheid van start gegaan.

Deze jongerendebatten, die het EESC in samenwerking met het Europees Jeugdforum, Generation Climate Europe en de Europese Commissie organiseert, vinden minstens tweemaal per jaar in Brussel plaats. Wat maakt ze bijzonder? Zij bieden jongeren een forum voor een regelmatige, gestructureerde en zinvolle dialoog met besluitvormers van de EU.

Elke rondetafelbijeenkomst heeft een specifiek onderwerp, dat door een groep van circa 10 jongerenvertegenwoordigers wordt besproken met de bevoegde EU-commissaris. Na elk evenement stellen de deelnemers een document met een aantal concrete beleidsverzoeken op dat zij aan de desbetreffende commissaris voorleggen. In de loop van de daaropvolgende maand ontvangen zij dan van hem of haar een duidelijk schriftelijk antwoord op hun voorstellen.

Tot nu toe zijn de volgende twee rondetafelconferenties gehouden:

Rondetafelconferenties voor jongeren over klimaat en duurzaamheid #1

 

Het startevenement vond plaats op 13 juli 2021 met de deelname van Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie.

 

Rondetafelconferenties voor jongeren over klimaat en duurzaamheid #2

Op 26 november 2021 vond de tweede rondetafelconferentie voor jongeren over klimaat en duurzaamheid plaats met de deelname van Virginijus Sinkevičius, EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij.