Kącik uczestnictwa młodzieży

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uważa, że przyszłość Europy opiera się na pomysłach i wyobraźni młodych ludzi, i pragnie zapewnić ich udział w realizacji prac i priorytetów politycznych.
Dlatego też organizuje różnorakie wydarzenia specjalnie dla młodych obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. Umożliwiają one młodym ludziom poszerzenie wiedzy, a EKES-owi – skorzystanie z ich pomysłów i zaczerpnięcie od nich inspiracji.

W związku z tym EKES nie tylko z zadowoleniem przyjął ogłoszenie 2022 r. Europejskim Rokiem Młodzieży, lecz wezwał również do przedstawienia jasnych planów zaangażowania się instytucji w strategię UE na rzecz młodzieży, skupiając się na osiągnięciu konkretnych wyników z myślą o wszystkich młodych Europejczykach.  

Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi z najważniejszych projektów młodzieżowych w kąciku uczestnictwa młodzieży.Twoja Europa – Twoje Zdanie! (YEYS)

Doroczne wydarzenie „Twoja Europa – Twoje zdanie” (YEYS) jest od 2010 r. doskonałą okazją do udziału młodych ludzi, którzy do unijnych procesów decyzyjnych wnoszą swe pomysły, poglądy i wizję.

Podczas każdej edycji wybierane są tematy, które mają ogromne znaczenie w życiu młodych ludzi, a także z punktu widzenia przyszłości całej Europy. Tegoroczne wydarzenie YEYS odbyło się pod hasłem „Prawda o kłamstwach. Młodzież kwestionuje dezinformację”.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

99 uczniów i 44 nauczycieli z różnych krajów wzięło udział w burzy mózgów i warsztatach oraz dyskutowało o tym, jak skuteczniej zwalczać dezinformację, lepiej zdobywać wiedzę oraz edukować, nie tylko rówieśników.

Więcej dowiesz się TUTAJ!


Prace legislacyjne EKES-u

EKES wspiera zaangażowanie młodzieży nie tylko za pośrednictwem wydarzeń młodzieżowych, lecz również wszystkich prac legislacyjnych. (Dalsze informacje na temat opinii EKES-u). EKES wydał opinię w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży, w której podkreśla znaczenie współpracy z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi oraz ścisłego powiązania obchodów tego Roku ze strategią UE na rzecz młodzieży, zwłaszcza w kontekście międzysektorowego wymiaru polityki młodzieżowej.

EKES zakończył również niedawno prace nad opinią z inicjatywy własnej w sprawie zapewnienia godnej pracy dla młodych ludzi i włączenia młodzieży NEET (młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się) za pośrednictwem odpowiednich krajowych planów odbudowy. W opinii zachęca się do wykorzystania funduszy odbudowy na inwestycje w tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy dla młodych ludzi, przy czym w szczególności należy skupić się na umowach na czas nieokreślony i godnych warunkach pracy.

EKES sporządza obecnie opinię z inicjatywy własnej w sprawie testu wpływu polityki UE na młodzież. Stawia sobie za cel opracowanie takiego narzędzia oceny, którym UE będzie mogła posłużyć się do zapewnienia pozytywnego oddziaływania wszystkich europejskich wniosków ustawodawczych na młodych ludzi.


Młodzieżowe Okrągłe Stoły ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Zgodnie z przyjętą opinią EKES-u „W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym UE” w lipcu 2021 r. zainicjowano Młodzieżowe Okrągłe Stoły ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

Młodzieżowe Okrągłe Stoły organizowane są co najmniej dwa razy w roku w Brukseli przez EKES we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży, Generation Climate Europe i Komisją Europejską. Czym się wyróżniają na tle innych wydarzeń? Dają młodym ludziom możliwość angażowania się w regularny, zorganizowany i konstruktywny dialog z decydentami UE.

Każdy Młodzieżowy Okrągły Stół dotyczy określonej kwestii, która omawiana jest w grupie składającej się z około dziesięciu przedstawicielek i przedstawicieli młodzieży oraz z komisarza odpowiedzialnego za wybrany temat. Po każdym wydarzeniu uczestnicy sporządzają dokument zawierający konkretne postulaty polityczne, który trafia do danego komisarza. W kolejnym miesiącu udziela on klarownej, pisemnej odpowiedzi na przedstawione propozycje.

Do tej pory miały miejsce dwa Młodzieżowe Okrągłe Stoły:

Młodzieżowy Okrągły Stół ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju nr 1

Wydarzenie inauguracyjne odbyło się 13 lipca 2021 r. z udziałem wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.

 

Młodzieżowy Okrągły Stół ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju nr 2

Pod koniec roku, 26 listopada 2021 r., zorganizowano drugie obrady Młodzieżowego Okrągłego Stołu ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju z udziałem komisarza UE do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusa Sinkevičiusa.