Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Monitorowanie nadzwyczajnych środków i odporności UE w dziedzinie energii

 

Główne punkty

 

EKES

  • Zaleca, by państwa członkowskie przyjęły jednolite środki w celu zapewnienia równych warunków działania, z wyjątkiem sytuacji, gdy środki te dotyczą aspektów związanych z podstawowymi urządzeniami i infrastrukturą kluczową.
  • Podkreśla, że w ramach polityki UE należy wzmocnić długoterminową wizję przeprowadzenia dwojakiej transformacji, zdecydowanie unikając pozostawienia ludzi w tyle tego procesu oraz wykraczając poza przyjęcie tymczasowych środków mających złagodzić gwałtowny wzrost krótkoterminowych cen energii.
  • Uważa, że stabilne i przewidywalne systemy wynagrodzeń za odnawialne źródła energii muszą być zatem ukierunkowane na rzeczywiste długoterminowe koszty produkcji i być oddzielone od cen paliw kopalnych.
  • Uważa, że ważne jest przyspieszenie wprowadzania na dużą skalę bezemisyjnych źródeł energii za pomocą uproszczenia procedur wydawania zezwoleń, by umożliwić szybkie zmniejszenie zależności od paliw kopalnych pochodzących od stron trzecich, wypełnienie zobowiązań związanych ze zmianą klimatu i zwiększenie konkurencyjności.