Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Наблюдение на извънредните мерки и устойчивостта на ЕС в областта на енергетиката

 

Основни аспекти

 

ЕИСК:

  • препоръчва държавите членки да приемат единни мерки, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция, с изключение на мерките по отношение на аспектите, свързани с основните съоръжения или инфраструктура;
  • набляга на факта, че чрез своята политика ЕС трябва да укрепи дългосрочната си визия за осъществяване на двойния преход, с твърд ангажимент някой да не бъде пренебрегнат, като надхвърли приемането на временни мерки за облекчаване на рязкото покачване на цените на енергията в краткосрочен план;
  • е на мнение, че по тази причина, за да бъдат стабилни и предвидими, схемите за възнаграждение за възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат насочени към реалните дългосрочни производствени разходи и да бъдат отделени от цените на изкопаемите горива;
  • смята, че е важно да се ускори широкомащабното внедряване на възобновяеми енергийни източници с нулеви нива на въглеродни емисии, като се опростят процедурите за получаване на разрешение, за да се даде възможност за бързо заменяне на зависимостта от изкопаеми горива с произход от трети страни, да се спазят ангажиментите във връзка с изменението на климата и да се повиши конкурентоспособността.