Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

This page is also available in

ETSK:n lausunto: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Euroopan unionin poikkeuksellisten toimenpiteiden seuranta ja häiriönsietokyky energia-alalla

 

Keskeiset kohdat

 

ETSK

  • suosittaa, että sovitaan yhdenmukaisista toimenpiteistä jäsenvaltioiden kesken, paitsi jos on kyse välttämättömiin järjestelyihin tai infrastruktuureihin liittyvistä näkökohdista.
  • korostaa, että EU:n on tuettava toimintapolitiikallaan pitkän aikavälin visiotaan vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamisesta ja sitouduttava siis vahvasti siihen, ettei ketään jätetä jälkeen. Lisäksi sen on mentävä politiikassaan lyhyen aikavälin energiahintojen nousun taltuttamiseen tähtääviä väliaikaistoimenpiteitä pidemmälle.
  • katsoo, että uusiutuviin energiamuotoihin liittyvien vankkojen ja ennakoitavien korvaus- ja palkkiojärjestelmien lähtökohtana on siksi oltava todelliset pitkän aikavälin tuotantokustannukset eivätkä ne saa olla sidoksissa fossiilisten polttoaineiden hintoihin.
  • katsoo, että on tärkeää vauhdittaa hiilettömien energialähteiden laajamittaista käyttöönottoa yksinkertaistamalla lupamenettelyjä, jotta riippuvuus kolmansien osapuolten toimittamista fossiilisista polttoaineista voitaisiin saada pikaisesti loppumaan ja jotta pystyttäisiin täyttämään ilmastositoumukset ja parantamaan kilpailukykyä.