Wkład EKES-u w program prac Komisji Europejskiej na 2021 r. – pierwszy krok w kierunku bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa

Na lipcowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął rezolucję w sprawie wkładu w program prac Komisji Europejskiej na 2021 r. W dokumencie tym z zadowoleniem przyjmuje się propozycje Komisji Europejskiej mające na celu przezwyciężenie kryzysu wywołanego przez COVID-19 i postrzega kolejny rok jako szansę na restrukturyzację i usprawnienie unijnej gospodarki i społeczeństwa.

W rezolucji EKES z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera plan Next Generation EU (narzędzie służące odbudowie gospodarki) i zaproponowany przez Komisję Europejską ogólny budżet unijny na lata 2021–2027 oraz wyraża nadzieję, że instrumenty te doczekają się konkretnego i pełnego rozwinięcia w programie prac Komisji na 2021 r.

Komitet przedstawił szczegółowe propozycje dotyczące programu prac na 2021 r. zgodnie z głównymi priorytetami Komisji.

Zdaniem członków EKES-u program prac powinien koncentrować się na restrukturyzacji i usprawnieniu naszej gospodarki i społeczeństwa w oparciu o następujące zasady: ochrona praw człowieka i praw socjalnych, wartości demokratyczne i praworządność, uwolnienie pełnego potencjału jednolitego rynku, realizacja celów zrównoważonego rozwoju, stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE najpóźniej do 2050 r. oraz zapewnienie dobrego rządzenia i demokratycznej rozliczalności.