Συμβολή της ΕΟΚΕ στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 — Ένα πρώτο βήμα προς μια πιο βιώσιμη και δίκαιη κοινωνία

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη συμβολή της στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου. Στο έγγραφο επικροτούνται οι προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και το επόμενο έτος θεωρείται ως ευκαιρία για την αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την ΕΟΚΕ επικροτεί και υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο της ΕΕ για την επόμενη γενιά και τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό θα «αναπτυχθεί πλήρως και συγκεκριμένα» στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021.

Η ΕΟΚΕ διατύπωσε τις συγκεκριμένες προτάσεις της για το πρόγραμμα εργασίας του 2021 σύμφωνα με τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τα μέλη της ΕΟΚΕ, το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της οικονομίας και της κοινωνίας μας και να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: «προστασία των ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου· πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς· επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας· και επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ το αργότερο έως το 2050 και διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και της δημοκρατικής λογοδοσίας».