EESC-bijdrage aan het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 – Een eerste stap in de richting van een duurzamere en rechtvaardigere samenleving

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn julizitting een resolutie goedgekeurd over zijn bijdrage aan het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021. In het document worden de voorstellen van de Europese Commissie om de COVID-19-crisis te boven te komen toegejuicht en wordt het volgende jaar beschouwd als een gelegenheid om de economie en de samenleving van de EU te herstructureren en te verbeteren.

In zijn resolutie spreekt het EESC zonder meer zijn steun uit voor de voorstellen van de Commissie voor een Next Generation EU-plan en de algemene EU-begroting voor 2021-2027 en zegt het te hopen dat deze plannen “volledig en concreet worden uitgewerkt” in het werkprogramma van de Commissie voor 2021.

Het comité heeft zijn specifieke voorstellen voor het werkprogramma voor 2021 geformuleerd aan de hand van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie.

Naar de mening van de leden van het EESC moet het werkprogramma gericht zijn op “herstructurering en verbetering van onze economie en samenleving”, op basis van de volgende beginselen: “bescherming van mensenrechten en sociale rechten, democratische waarden en de rechtsstaat, benutting van het volledige potentieel van de eengemaakte markt, verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), het creëren van een circulaire economie en het bereiken van klimaatneutraliteit in de EU, uiterlijk in 2050, en het tot stand brengen van goed bestuur en democratische verantwoordingsplicht”.