EESRK indėlis į Europos Komisijos 2021 m. darbo programą – pirmasis žingsnis tvaresnės ir teisingesnės visuomenės link

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė rezoliuciją dėl savo indėlio į Europos Komisijos 2021 m. darbo programą. Dokumente palankiai vertinami Europos Komisijos pasiūlymai COVID-19 krizei įveikti, o ateinantys metai laikomi galimybe restruktūrizuoti ir pagerinti ES ekonomiką ir visuomenę.

EESRK priimtoje rezoliucijoje palankiai vertinama priemonė „Next Generation EU“ ir visas Europos Komisijos pasiūlytas 2021–2027 m. biudžetas, jiems visapusiškai pritariama ir išreiškiama viltis, kad jie bus „visiškai ir konkrečiai perkelti“ į 2021 m. Komisijos darbo programą.

Remdamasis pagrindiniais Komisijos prioritetais Komitetas pateikia konkrečius savo pasiūlymus dėl 2021 m. darbo programos.

EESRK narių nuomone, darbo programa turėtų būti skirta „mūsų ekonomikos ir visuomenės restruktūrizavimui ir gerinimui“ ir remtis šiais principais: „žmogaus ir socialinių teisių apsauga, demokratinėmis vertybėmis ir teisine valstybe, visišku bendrosios rinkos potencialo išlaisvinimu, darnaus vystymosi tikslų (DVT) pasiekimu, žiedinės ekonomikos kūrimu ir neutralaus poveikio klimatui ES užtikrinimu ne vėliau kaip iki 2050 m. ir gero valdymo ir demokratinės atskaitomybės užtikrinimu.“