Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Het beginsel van gendergelijkheid bij de voorbereiding van de EU-begroting

Begrotingen zijn niet neutraal. Je kunt eruit afleiden of een instelling zich bijvoorbeeld inzet voor de behoeften van vrouwen of gendergelijkheid. Daarom heeft de commissie Financiële en Begrotingsaangelegenheden van het EESC besloten om een grondige analyse van het concept genderbudgettering uit te voeren. Maar wat is dat eigenlijk? Genderbudgettering houdt in dat we een gendergelijkheidsperspectief meenemen in het ontwerp en de uitvoering van de begroting. Daarbij worden verantwoordingsplicht en transparantie met betrekking tot de mogelijke gevolgen van uitgavenbeslissingen voor de gendergelijkheid bevorderd en verschillende groepen begunstigden gespecificeerd met als doel discriminatie of ongelijkheid te voorkomen bij de toepassing van bepaald beleid en bepaalde maatregelen. Deze methode verschaft meer inzicht in de manier waarop de inkomsten en uitgaven in het beleid van verschillende organen, instellingen en regeringen verschillende gevolgen kunnen hebben voor vrouwen en mannen. Dat kan er ook toe bijdragen dat overheidsmiddelen zo worden besteed dat begrotingen en beleidsmaatregelen efficiënter en doeltreffender worden.
 

Voor in uw agenda

Van Oekraïne op weg naar...

Kolya woont alleen met de kat van het gezin in zijn flat, die gedeeltelijk werd vernietigd door Russische luchtaanvallen pal in het centrum van Irpin. Zijn gezin is naar Frankrijk gevlucht, maar hij besloot te blijven omdat hij naar zijn gevoel hun huis en hun bezittingen moest verdedigen. Hij liet ons trots de foto’s van zijn kinderen zien, hun medailles voor ballet en taekwondo, en zei er zeker van te zijn dat hij zich weer snel met hen zal herenigen “zodra dit allemaal voorbij is”.

Meteen ter zake!

In onze rubriek “Meteen ter zake” gaan EESC-leden in op belangrijke punten op de Europese agenda. Alena Mastantuono is een van de rapporteurs van het advies over de continuïteit van de energievoorziening: “REPowerEU: een gemeenschappelijk Europees optreden voor betaalbaardere, veiligere en duurzamere energie”, dat in mei tijdens de zitting van het EESC is goedgekeurd.

Russische roulette in Europa: welke lidstaat volgt?

De bedreiging van het Kremlin om de gaskraan dicht te draaien verhoogt de druk op Europa. Na Polen en Bulgarije staan nu ook Finland, Denemarken en Nederland op het lijstje van landen die door een conflict met de Russische regering van de gasbevoorrading zijn afgesneden.

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In deze rubriek nodigen we leden van het EESC uit om een vraag te beantwoorden die betrekking heeft op een onderwerp dat volgens hen hoog op de Europese agenda staat.

Luca Jahier: nationale herstel- en veerkrachtplannen liggen goed op schema

EESC Info: Hoe staat het volgens u met de uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen in de EU-lidstaten?

Luca Jahier: Een jaar geleden waren we nog maar net begonnen met de faciliteit voor herstel en veerkracht, en slechts zeer weinig landen hadden toen vorderingen gemaakt met het opstellen van hun nationale plannen. 

Raadt u wie onze gast is?

De verrassingsgast

Elke maand laten we u in deze rubriek kennismaken met een publieke persoon van wie het werk en de gedrevenheid een bron van inspiratie vormen. Stuk voor stuk mensen die onverschrokken, wilskrachtig en vastberaden in actie komen en als lichtend voorbeeld dienen. Hun moed dwingt respect af. Deze maand is Kostas Onisenko onze gast.

"Objectiviteit” of “ethiek” in de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne?

Na de oorlog in Vietnam heerste er wereldwijd onder journalisten de tendens om een oorlog van een afstand te verslaan, d.w.z. zonder de ene of de andere partij te steunen. In tegenstelling tot de vroegere praktijk, waarbij de journalist deel uitmaakte van het leger van een land, werd deze nieuwe praktijk beschouwd als een enorme vooruitgang in de richting van objectiviteit. Dit werd uiteraard mogelijk gemaakt door de economische groei van de massamedia, maar ook door het feit dat de meeste conflicten “ver weg” van de hoofdkantoren van deze media werden gevoerd. Het waren “buitenlandse” oorlogen, dus journalisten konden relatief makkelijk emotioneel afstand nemen. De oorlog in Oekraïne heeft dit beginsel verstoord en kan in de nabije toekomst aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in het hele functioneren van de media en in de relatie van de media met de samenleving en de staat.

Nieuws van het EESC

In een toespraak tot het EESC pleit Charles Michel voor de oprichting van een Europese geopolitieke gemeenschap, die ook Oekraïne omvat

Bij de opening van de zitting van mei benadrukte de voorzitter van het EESC, Christa Schweng: “We moeten samen het hoofd bieden aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke uitdagingen die ons wachten. In plaats van de ene crisis na de andere te bestrijden moet Europa wereldwijd voorop gaan lopen in het vormgeven van de toekomst.”

 

Met een holistisch en samenhangend migratiesysteem kan Europa zich wapenen tegen bedreigingen door dictators en vluchtelingencrises

Het EESC heeft een conferentie gehouden naar aanleiding van de instrumentalisering van migranten aan de buitengrenzen van de EU door bepaalde overheden. Het Comité benadrukt dat dit hét moment is om het migratiebeleid te europeaniseren. Autoritaire leiders hebben menselijke drama’s steeds geïnstrumentaliseerd om Europa te chanteren omdat ze zich bewust zijn van de tekortkomingen in het migratiebeleid op het continent.

De dialoog met het maatschappelijk middenveld in de EU mag niet worden onderdrukt

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft er bij de EU-instellingen op aangedrongen een nultolerantiebeleid te voeren ten aanzien van lidstaten die het werk van het maatschappelijk middenveld in woord en daad belemmeren en zijn ruimte in Europa verkleinen.

Herstel is alleen maar mogelijk als het Europees maatschappelijk middenveld daar systematisch bij wordt betrokken

Het EESC heeft een nieuwe resolutie goedgekeurd om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de uitvoering en monitoring van de nationale herstel- en veerkrachtplannen. Uit een recente raadpleging blijkt namelijk dat het maatschappelijk middenveld onvoldoende bij die plannen wordt betrokken, ondanks de regelgeving op dat gebied.

Oorlog in Oekraïne vormt een grote uitdaging voor het cohesiebeleid van de EU, waarschuwt het EESC

Het cohesiebeleid is van cruciaal belang om de COVID-19-crisis te boven te komen, vóór 2050 klimaatneutraal te worden en de ongelijkheid in Europa te verminderen. Het EESC waarschuwt er in een nieuw advies voor dat de oorlog in Oekraïne nu de grootste uitdaging is die ons in dit verband te wachten staat.

EESC pleit voor open en veilig Schengengebied

De oorlog in Oekraïne, die heeft geleid tot een ongekende stroom vluchtelingen die onderdak zoeken in de EU, laat zien dat er dringend behoefte is aan doeltreffende, humane en humanitaire gemeenschappelijke Europese regels inzake migratie en asiel, in een open maar ook veilig Schengengebied, zo staat te lezen in een advies dat het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) tijdens zijn zitting van mei heeft goedgekeurd.

Het EESC is ingenomen met het langverwachte actieplan voor de sociale economie

Het EESC is van mening dat het plan met krachtigere maatregelen doeltreffender kan worden op vier specifieke gebieden. Voor het overige is het zeer tevreden dat veel van zijn voorstellen zijn overgenomen.

Europa moet de verspreiding van haatdragende uitlatingen en haatmisdrijven krachtig bestrijden

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) steunt het initiatief van de Europese Commissie om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden tot alle vormen van haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen en verzoekt de Raad om zich achter dit voorstel te scharen. Dat is de strekking van een advies dat het EESC tijdens zijn plenaire vergadering in mei heeft uitgebracht.

Fatsoenlijk werk: zakendoen mag nooit ten koste gaan van de menselijke waardigheid en vrijheid

De forse toename van kinder- en dwangarbeid en de aanhoudende uitbuiting van werknemers wereldwijd maken EU-maatregelen op het gebied van fatsoenlijk werk steeds dringender noodzakelijk.

EU moet arbeidsbelemmeringen voor jongeren met een handicap wegnemen

Tijdens een op 8 april gehouden EESC-hoorzitting, die werd bijgewoond door belangrijke actoren op het gebied van gehandicaptenbeleid, waaronder sociale partners en maatschappelijke organisaties, is naar voren gekomen dat de arbeidsparticipatie van mensen met een handicap en met name jongeren moet worden verhoogd. Ondanks inspanningen op wetgevingsgebied blijkt uit gegevens dat veel van deze mensen nog steeds te maken hebben met discriminatie in de arbeidswereld als gevolg van stereotypen die hen als onproductief afschilderen.

De nieuwe financieringsbronnen voor de EU-begroting moeten stabiel, rechtvaardig en bedrijfsvriendelijk zijn.

Het Comité roept de Europese Commissie op om meer gerichte effectbeoordelingen uit te voeren van haar voorstellen voor nieuwe financieringsbronnen voor de EU-begroting om de schulden van NextGenerationEU af te lossen.

Het mededingingsbeleid moet aansluiten bij de nieuwe ambities van de EU

Ter ondersteuning van de klimaat- en digitale ambities en de strategische autonomie van de Unie, die enorme investeringen vergen, moeten de regels inzake concentratiecontrole, antitrust en staatssteuntoezicht worden herzien. In twee nieuwe adviezen licht het EESC toe op welke manier dit zou moeten gebeuren.

Verduurzaming van de verpakkingsindustrie: dé manier om de planeet te beschermen?

In een advies dat is voorgesteld door de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) en goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van mei beveelt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) de Europese Commissie en nationale regeringen aan om, in overleg met alle belanghebbenden in de verpakkingsindustrie, de nodige stappen zetten in het hele productieproces om de sector te verduurzamen.

 

Herstel van duurzame koolstofcycli: EESC steunt standpunt Europese Commissie

In een tijdens de zitting van mei goedgekeurd advies spreekt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zijn steun uit voor de mededeling van de Europese Commissie over duurzame koolstofcycli en wijst het erop dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) het beleidskader zal moeten vormen dat de weg vrijmaakt voor de koolstofarme transitie in de landbouw.

Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening heeft prioriteit, aldus het EESC

Onafhankelijkheid op het gebied van energie is van cruciaal belang voor de toekomst van Europa: de EU moet haar energievoorziening zo snel mogelijk veiligstellen door Russisch gas af te zweren en flink vaart te zetten achter de transitie naar schone energie. Dat is de belangrijkste boodschap van het advies “REPowerEU: een gemeenschappelijk Europees optreden voor betaalbaardere, veiligere en duurzamere energie”, dat werd opgesteld door Thomas Kattnig, Alena Mastantuono en Simo Tiainen, en door het Comité werd aangenomen tijdens zijn plenaire vergadering in mei.

Het EESC dringt aan op meer concrete maatregelen ter ondersteuning en bescherming van onafhankelijke Belarussische journalisten.

Sinds augustus 2020 treedt het autoritaire regime van Aleksandr Loekasjenko massaal op tegen maatschappelijke organisaties, onafhankelijke journalisten, bloggers en schrijvers in Belarus. Het EESC heeft een informatief rapport gepubliceerd over de situatie van de media in het land, waarin aanbevelingen worden gedaan over de wijze waarop Belarussische mediabedrijven en journalisten die het land zijn ontvlucht en degenen die zijn achtergebleven om tegen het regime te strijden, kunnen worden bijgestaan.

De jongeren in de Westelijke Balkan hebben behoefte aan een tastbaar beleid voor hun toekomst.

De deelnemers aan de door het EESC georganiseerde hoorzitting “Jongerenbeleid in de Westelijke Balkan (WB), als onderdeel van de innovatieagenda voor de WB” onderstreepten nogmaals het belang van jongeren voor de toekomst van de regio. Ze haalden ook het probleem van de braindrain aan en hoe die kan worden omgevormd tot “braincirculation” om zo de economische groei en ontwikkeling in de Westelijke Balkan te stimuleren.

Hardlopen voor Oekraïne

Vicevoorzitter Giulia Barbucci heeft op 29 mei namens het EESC deelgenomen aan de 42e editie van de 20 km door Brussel, samen met vertegenwoordigers van andere EU-instellingen, waaronder EP-voorzitter Roberta Metsola.

Giulia Barbucci wijst op het belang van dit evenement, met name in de huidige context: “Met hun massale opkomst hebben de 33 000 Europese burgers en vertegenwoordigers van de EU-instellingen die aan de 20 km door Brussel deelnamen, de boodschap van vrede en solidariteit met Oekraïne kracht bijgezet”.

Nieuws van de groepen

De Europese chipwet – een belangrijk initiatief met nog enkele vraagtekens

Door Heiko Willems, lid van de groep Werkgevers van het EESC

Halfgeleiders zijn een essentieel onderdeel van veel verschillende economische sectoren en levenssferen, zowel voor de industrie als voor de consument. Bovendien kunnen zonder halfgeleiders de doelstellingen voor de groene en de digitale transitie niet worden gehaald. De Europese chipwet, die de Europese Commissie op 8 februari 2022 heeft gepresenteerd, moet de voorzieningszekerheid, de veerkracht en het technologisch leiderschap van de EU op het gebied van halfgeleidertechnologieën en -toepassingen waarborgen.

Hoe zorgen we ervoor dat de behoeften van de burgers ook na de Conferentie over de toekomst van Europa voldoende aandacht krijgen?

Door de groep Werknemers van het EESC

Na een jaar van intensieve werkzaamheden zijn de aanbevelingen van de Conferentie over de toekomst van Europa eindelijk gepubliceerd. Ze bevatten een reeks ambitieuze voorstellen voor een rechtvaardiger en sterker Europa. De voorstellen werden ingediend door burgers uit heel Europa in samenwerking met sociale partners en andere actoren. De burgers lieten verstaan dat de Europese Unie meer moet doen op gebieden die voor hen van belang zijn, met name ongelijkheid, armoede, de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de democratie. Het resultaat daarvan is onder meer de toevoeging van een protocol inzake sociale vooruitgang dat ervoor moet zorgen dat sociale rechten en arbeidsrechten evenwaardig zijn aan de vier fundamentele vrijheden van de interne markt. De burgers wilden ook een mondiger Europa dat op het internationale toneel met één stem spreekt, dat in staat is op gebeurtenissen te reageren, dat dichter bij de burgers staat en transparanter wordt.

 

De groep Diversiteit Europa van het EESC heet voortaan groep Maatschappelijke Organisaties

door de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties

Op 18 mei 2022 heeft de groep Diversiteit Europa (groep III) van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) met algemene stemmen besloten om haar naam te wijzigen in “groep Maatschappelijke Organisaties”. De naamswijziging gaat onmiddellijk in.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Biodiversiteit: kunstenaars in actie

Een nieuwe generatie kunstenaars plaatst biodiversiteit en natuur centraal in hun werk. De onlinetentoonstelling “Biodiversiteit: kunstenaars in actie”, die een unieke kijk biedt op de band tussen mens en natuur, wordt gehouden in samenwerking met het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU en loopt van 20 mei tot 20 juni 2022.