Beschikbare talen:

Hoofdartikel

De rechtsstaat werkt ook door in de economie!

De crisis op het gebied van de rechtstaat neemt steeds grotere vormen aan binnen de EU. De crisis heeft een sterk politiek karakter gekregen en heeft geleid tot juridische geschillen die de grondslagen van de Europese Unie zelf aantasten. Terwijl de politieke en juridische aspecten van het debat over de rechtsstaat veel publieke aandacht krijgen, blijft de economische invalshoek onderbelicht. Dit is mijns inziens een vergissing, aangezien de sociale en economische stabiliteit sterk wordt beïnvloed door de rechtsstaat.

Voor in uw agenda

Meteen ter zake!

In onze rubriek “Meteen ter zake” vragen we EESC-leden naar hun mening over belangrijke kwesties die van invloed zijn op het dagelijks leven in de EU.

Met protectionisme zit de Europese industrie op een dood spoor, klimaatneutraliteit biedt de uitweg.

Door Sandra Parthie

Disruptie, transitie, transformatie, herstructurering: we leven in “interessante tijden”, zoveel is duidelijk. Verschillende megatrends buitelen over elkaar heen en doen de Europese burger duizelen: klimaatverandering en de noodzaak om onze economie koolstofvrij te maken, digitalisering en de noodzaak om anders te gaan werken, deglobalisering en de noodzaak om economisch relevant te blijven.

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor ...” beantwoordt Maria Nikolopoulou vragen van lezers van EESC Info over het hoe en waarom van de ad-hocgroep Gelijkheid, waarvan zij voorzitter is geworden.

 

 

Maria Nikolopoulou: We werken voortdurend aan een cultuur van gelijkheid

EESC Info: U bent verkozen tot voorzitter van de ad-hocgroep Gelijkheid die binnen het EESC is opgericht. Wat zijn de belangrijkste taken die de groep op zich zal nemen?

Maria Nikolopoulou: De groep Gelijkheid zet zich in voor een transversale cultuur van gelijkheid en non-discriminatie in het EESC. Als eerste stap zullen we dan ook nagaan op welke gebieden leden mogelijk ongelijk worden behandeld op grond van hun afkomst, gender, seksuele geaardheid of overtuigingen. We streven er ook naar de participatie van vrouwen in ons Comité te vergroten en zo snel mogelijk een genderevenwicht te bereiken. Momenteel tellen we 108 vrouwen onder onze leden (32,82 %). Enerzijds willen we het aantal vrouwelijke leden op middellange en lange termijn verhogen en anderzijds willen we ervoor zorgen dat we ruimte en de nodige voorwaarden voor een actiever optreden van vrouwen creëren. Een van de instrumenten die we willen verbeteren is het verzamelen van gegevens over de deelname van vrouwen aan onze activiteiten, niet alleen als leden, maar ook als deskundigen en sprekers.

 

Raadt u wie onze gast is?

De speciale gast

Elke maand laten we u kennismaken met een speciale gast, iemand van wie het werk en de inzet een inspiratiebron vormen voor anderen. Een persoon die zich onderscheidt door zijn of haar moed, karakter en doorzettingsvermogen.

Deze maand is onze gast Hanna Liubakova, een Belarussische activiste en journaliste die hardop zegt dat de Belarussische oppositie nu meer dan ooit Europa nodig heeft. Zij roept de Europese Unie en andere donoren op om de acties van de oppositie te steunen en met name journalisten en ngo’s te helpen bij hun strijd voor vrijheid en democratie.
 

 

Hanna Liubakova: het maatschappelijk middenveld in Belarus moet dringend hulp krijgen

De Belarussische bevolking heeft grote veranderingen ondergaan. Sinds 2020 is er een levendige volksbeweging ontstaan, die uitmondde in de grootste massaprotesten sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Anders dan bij vorige verkiezingen waren mensen uit alle lagen van de bevolking betrokken, en onder leiding van vrouwen verenigden zij zich via sociale media.

Nieuws van het EESC

EESC: EU moet hard optreden tegen schendingen van de rechtsstaat

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) stelt zich onverbiddelijk op tegen schendingen van de rechtsstaat in de EU en verklaart vastbesloten te zijn om ervoor te zorgen dat de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie strenge afschrikkende sancties opleggen aan lidstaten die de rechtsstaat systematisch schenden op een manier die de EU-begroting in gevaar brengt.

Europees Jaar van de Jeugd 2022: streven naar tastbare en duurzame resultaten voor alle jonge Europeanen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is tevreden dat 2022 in het teken zal staan van het Europees Jaar van de Jeugd maar acht het van belang dat het niet bij promotieactiviteiten blijft en dat het Europees Jaar met duidelijke plannen en toezeggingen bijdraagt aan de EU-strategie voor jongeren, met het oog op tastbare resultaten voor alle jonge Europeanen.

EESC steunt de prioriteiten van het Franse EU-voorzitterschap

Herstel, kracht en saamhorigheid zijn de drie hoofddoelstellingen van het Franse voorzitterschap. Tijdens de zitting op 19 januari 2022 bevestigde EESC-voorzitter Christa Schweng aan Clément Beaune, de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, dat het EESC deze prioriteiten van harte onderschrijft.

Maak van toereikende, duurzame en toegankelijke kwaliteitszorg voor ouderen een prioriteit

In 2050 zal het aandeel 80-plussers in de bevolkingspiramide naar verwachting meer dan verdubbeld zal zijn. Een dwingende reden om een zorgmodel voor afhankelijke ouderen te mainstreamen in de beleidsvorming van de EU, aldus het EESC.

 

Gezondheid en veiligheid op het werk: nieuwe beroepsrisico’s maken een krachtige sociale dialoog noodzakelijk

Ondanks de verschuiving in beroepsrisico’s als gevolg van de digitalisering van het werk – die tot een sterke toename van stress, burn-outs en ergonomische letsels heeft geleid en tot een lichte daling van het aantal arbeidsongevallen – blijft de sociale dialoog van groot belang om veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in zijn advies “De sociale dialoog als instrument voor de bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk”.

Het EESC pleit voor een netwerk van financiële ombudspersonen voor kmo’s en een “small business first”-aanpak inzake artificiële intelligentie in Europa

Het EESC pleit voor speciale financiële ombudspersonen als een manier om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Europa te helpen met hun financieringsproblemen. Het Comité benadrukt ook dat, willen kmo’s artificiële intelligentie (AI) invoeren, er politieke wil moet zijn om hen daarbij te ondersteunen.

 

Sociale economie: pas investeringen aan om meer financiering aan te boren, aldus het EESC

Er zijn nieuwe financiële instrumenten nodig om de sociale economie verder te laten groeien dan de prikkel die uitgaat van overheidsprogramma’s, aldus een nieuw advies van het EESC, dat ook oproept tot financiële educatie om particuliere financiering te stimuleren.

EESC geeft het recept voor voedselzekerheid en duurzaamheid

In het advies over voedselzekerheid en duurzame voedselsystemen, dat tijdens zijn zitting op 19 januari 2022 werd aangenomen, noemt het EESC de belangrijkste ingrediënten voor een duurzame en concurrerende Europese voedselproductie en wijst het de instrumenten aan die moeten helpen om de EU minder afhankelijk te maken van import en autonomer op het gebied van eiwitten.

Binnenvaart heeft nood aan investeringen

De EU moet het Europese vervoer voortdurend aanpassen aan de huidige en toekomstige behoeften, met name gelet op veranderingen in de vraag en de stijgende lijn in de omzet van zeehavens. Dat moet in de eerste plaats gebeuren op basis van multimodaliteit en slimme scheepvaart, waarbij de voordelen van de verschillende vervoerswijzen moeten worden benut om optimale resultaten te behalen, de veiligheid te verbeteren en de belasting van het milieu te verminderen.

 

 

De ultraperifere gebieden zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de EU

In een verkennend advies op verzoek van het Franse Raadsvoorzitterschap van de EU roept het EESC de Europese Commissie op na te gaan welke troeven de ultraperifere regio's in handen hebben voor de toekomst van Europa.

 

 

Het EESC stelt belangrijke toevoegingen voor op de aanbevelingen van de Commissie over het economisch beleid van de eurozone voor 2022

Het EESC heeft in januari een advies goedgekeurd over de aanbevelingen van de Europese Commissie voor het economisch beleid van de eurozone voor 2022, rekening houdend met de huidige omstandigheden.

 

 

Het EESC waarschuwt voor de mogelijke negatieve sociaal-economische gevolgen van het voorstel inzake de belasting van energieproducten

In een advies van januari 2022 betoont het EESC zich ingenomen met de doelstelling van de Europese Commissie om het bestaande EU-kader te verduidelijken en te actualiseren en de Europese belastingheffing zo te structureren dat duurzame niet-fossiele energie wordt begunstigd.

 

 

Toegang tot grondstoffen wordt van fundamenteel belang voor het welslagen van de dubbele transitie

De belangrijke rol van grondstoffen is uitvoerig besproken tijdens een door het EESC op 31 januari georganiseerde conferentie op hoog niveau. De conferentie was voornamelijk aan twee belangrijke aspecten gewijd: de essentiële rol die kritieke grondstoffen spelen bij het waarborgen van de strategische autonomie van de EU tijdens de groene en digitale transitie en het belang van circulariteit met betrekking tot de noodzaak om een markt voor secundaire grondstoffen in Europa tot stand te brengen.

Nieuws van de groepen

De Green Deal is een gamechanger, ook op geopolitiek vlak

Door Dimitris Dimitriadis, lid van de groep Werkgevers en voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC

De Europese Green Deal is erop gericht de EU-economie koolstofvrij te maken en is daarmee een gamechanger die onze economie, onze samenleving en onze betrekkingen met de rest van de wereld radicaal zal veranderen.

De sociale dialoog als instrument ter bevordering van gezondheid en veiligheid op het werk

Door de groep Werknemers van het EESC

In een tijd waarin verschillende crises en transities het arbeidsbestel veranderen, kan de sociale dialoog een onmisbaar instrument zijn om drie kerndoelstellingen te verwezenlijken: anticiperen op en omgaan met veranderingen als gevolg van de groene, digitale en demografische transities; betere preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten; en een betere paraatheid voor mogelijke toekomstige gezondheidscrises.

 

Leden van de groep Diversiteit Europa spreken hun verwachtingen uit ten aanzien van het Franse voorzitterschap

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Nu het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op gang is gekomen, delen de Franse leden van de groep Diversiteit Europa hun verwachtingen voor dit semester, variërend van een sterkere Europese democratie tot het verleggen van de focus van de EU naar de burgers van Europa.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

“Stay with us”: de nasleep van de aardbeving in Kroatië in beeld

Het EESC organiseert een fototentoonstelling over de desastreuze aardbeving in Kroatië in december 2020.

De circulaire economie, daar zit muziek in!

Op 2 maart zal er bij het EESC in de marge van zijn stakeholderconferentie over de circulaire economie 2022 (ECESP) een speciaal optreden plaatsvinden, getiteld “Music with Trash”.

“De waarheid over leugens” wordt binnenkort onthuld

Terwijl het EESC zich opmaakt om 99 middelbare scholieren en hun begeleiders te verwelkomen op zijn jongerenevenement van 2022, getiteld “De waarheid over leugens. Jongeren tegen desinformatie”, brengen EESC-leden die als mentor van de scholieren fungeren een bezoek aan de geselecteerde scholen om kennis te maken en van gedachten te wisselen met de delegaties die zullen deelnemen aan YEYS.

 

 

Dagen van het maatschappelijk middenveld 2022

Van 15 tot 17 maart 2022 vinden de dagen van het maatschappelijk middenveld plaats, met als titel “De EU als motor van gedeelde welvaart — het maatschappelijk middenveld voor een economie die werkt voor de mensen en de planeet”