ES vietos patarėjų grupė pagal ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimą

This page is also available in

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas įsigaliojo 2019 m. lapkričio 21 d. Į šį susitarimą įtrauktas Prekybos ir darnaus vystymosi skyrius (12 skyrius), kuriame išdėstyti ES ir Singapūro įsipareigojimai propaguoti darbo teises, aplinkos apaugą ir darnų vystymąsi, kaip apibrėžta tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, TDO konvencijose ir daugiašaliuose aplinkosaugos susitarimuose, įskaitant Paryžiaus susitarimą. Jis taip pat apima kitas sritis, pavyzdžiui, įmonių socialinę atsakomybę, biologinę įvairovę, tvarią miškininkystę, tvarų žuvininkystės ir akvakultūros išteklių naudojimą.

Prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje numatoma, kad kiekviena šalis įsteigs vietos patarėjų grupę, kurią sudarys pilietinės visuomenės organizacijų atstovai.

ES vietos patarėjų grupei pagal ES ir Singapūro LPS priklauso Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai ir kitų Europos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai ir joje proporcingai atstovaujama nepriklausomiems ekonominiams, socialiniams ir nevalstybiniams suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant, be kita ko, darbdavių ir darbuotojų organizacijas ir aplinkosaugos organizacijas.

Pagrindinis ES vietos patarėjų grupės tikslas yra stebėti ES ir Singapūro LPS Prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus įgyvendinimą.